bahis siteleri
ankara escort
Fake Watches
gulus estetigi
beylikduzu escort bayan teen porno

Riaditeľ / riaditeľka Hontiansko-ipeľského osvetového strediska

Dátum zverejnenia: 02. 07. 2020, 16:41


Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
vyhlasuje


VÝBEROVÉ KONANIE


na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka


Hontiansko-ipeľského osvetového strediska
so sídlom: Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45020108Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania na funkciu riaditeľa / riaditeľky

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;

Odborná prax:
• minimálne 1 rok odbornej praxe vykonávanej v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia (hlavný pracovný pomer);
• prax vykonávaná v kultúrno-osvetovej činnosti je výhodou;

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
• bezúhonnosť;

Ďalšie kritériá a požiadavky:
• manažérske zručnosti;
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie;
• odbornosť (znalosť všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti kultúry a činnosti príspevkovej organizácie, s osobitným zreteľom na zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov; zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov;
• znalosť štátneho jazyka;
• znalosť aspoň jedného cudzieho svetového jazyka výhodou;
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
• návrh Koncepcie rozvoja Hontiansko-ipeľského osvetového strediska, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45020108;
• vodičské oprávnenie skupiny B – aktívne vedenie motorového vozidla;

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
• prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania;
• výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac);
• motivačný list;
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti kultúry a umenia a celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii;
• potvrdenie o odbornej praxi vykonávanej v oblasti kultúry a umenia s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok), začiatku a skončenia vykonávania práce v tejto oblasti a stručným popisom vykonávaných pracovných činností;
• potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok), začiatku a skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností;
• doklad o stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní;
• doklad osvedčujúci ovládanie cudzieho svetového jazyka;
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
• písomný materiál Koncepcia rozvoja Hontiansko-ipeľského osvetového strediska, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45020108 (ďalej len „projekt“);
• pracovné referencie;
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Koncepcia / projekt rozvoja sa predkladá v písomnej forme na 5 rokov v rozsahu najmenej 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne). Požadovaná štruktúra koncepcie / projektu po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy projektu (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele projektu,
f) akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie,
g) spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos po realizácii projektu,
i) záver.

Koncepcia / projekt po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľný, vecný a realizovateľný.

Prípadné informácie o organizácii Hontiansko-ipeľského osvetového strediska, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45020108 Vám poskytne Oddelenie kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na adrese: peter.cernek@bbsk.sk.

Na výberové konanie budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
- overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie riaditeľa / riaditeľky pomocou štandardizovaných psychologických testov, pričom do druhého kola postúpia najviac traja uchádzači s najvyšším bodovým ziskom,
- osobný individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom obhajoby predloženého projektu a overenia schopnosti a odborných znalostí uchádzača.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

Platové podmienky:
Platová trieda 9, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 004/2018/ODDK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky Hontiansko-ipeľského osvetového strediska, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45020108 rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31. júla 2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Hontiansko-ipeľského osvetového strediska, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45020108“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

V Banskej Bystrici dňa 2. júla 2020

Ing. Ján Lunter, v. r.
predseda BBSK

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa

Copyright © 2014 BBSK

RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače
phim sex porn videos krasnyyporno.com raketaporno pornos grandexxx xodesiporn.com maandporno.com zwartporno.com