Odbor školstva

  • podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl
  • pri výkone samosprávy zabezpečuje zriaďovanie a zrušovanie školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykových škôl a centra voľného času s krajskou pôsobnosťou
  • vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom
  • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy
  • vypracováva koncepciu rozvoja vzdelávania, športu a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji a regionálnu stratégiu odborného vzdelávania
  • v rámci kraja sa podieľa na organizovaní športových aktivít miestneho, regionálneho a medzinárodného charakteru a vytvára podmienky pre prácu s mládežou, mimoškolské a voľnočasové aktivity

Aktuality

21.10.
2020

Aktivity Obchodnej akadémie v Lučenci

Erazmusdays a Revitalizácia volejbalového ihriska a jeho okolia

21.10.
21.11.

Modernizácia priestorov Spojenej školy

Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica

16.10.
2020

Ponuka prednášok, workshopov a online aktivít

Centrum voľného času – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica

09.10.
2020

ERASMUS + „ SPOLOČNE TO DOKÁŽEME“

Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica

08.10.
2020

Slávnostné odovzdanie a prevzatie diela

SOŠ drevárska Zvolen – opláštenie budovy školy - 2. október 2020

06.10.
2020

Vzdelávací program olympijských hodnôt OVEP

SOŠV zorganizoval prvý seminár programu OVEP

30.09.
2020

Stretnutie stredoškolákov v CVČ - JUNIOR

Pravidelné stretnutia Rady študentov

29.09.
2020

Európsky týždeň mobility

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zapojili do podujatia Bikesharing

29.09.
2020

„MLADÝ EURÓPAN 2020“

Úspech žiakov Obchodnej akadémie Lučenec na 15. ročníku celoslovenskej vedomostnej súťaže

29.09.
2020

Európsky deň jazykov

Obchodná akadémia v Lučenci zorganizovala 25.9. 2020 interaktívnu hodinu pri príležitosti Európskeho dňa jazykov

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače