Odbor školstva

  • podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl
  • pri výkone samosprávy zabezpečuje zriaďovanie a zrušovanie školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykových škôl a centra voľného času s krajskou pôsobnosťou
  • vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom
  • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy
  • vypracováva koncepciu rozvoja vzdelávania, športu a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji a regionálnu stratégiu odborného vzdelávania
  • v rámci kraja sa podieľa na organizovaní športových aktivít miestneho, regionálneho a medzinárodného charakteru a vytvára podmienky pre prácu s mládežou, mimoškolské a voľnočasové aktivity

Aktuality

18.10.
19.11.

Európsky týždeň miestnej demokracie

CVČ Junior, Banská Bystrica

15.10.
15.11.

„Ste READY na financovanie svojej budúcnosti?"

SPŠ stavebná Oskara Winklera, Lučenec

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače