real okey okey
paykasa paykwik
www.lorriane.club
bahis siteleri
ankara escort
erotik film
Fake Watches

Správa o činnosti

Činnosť Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „ÚHK BBSK“) v II. polroku 2019 bola z legislatívneho hľadiska vymedzená najmä zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásadami kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja schválenými uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 184/2019 z 25. apríla 2019 a Organizačným poriadkom Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja schváleným uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 94/2014 z 5. decembra 2014 a potvrdeným 19. decembra 2014.

ÚHK BBSK plnil v II. polroku 2019 úlohy v oblasti kontrolnej činnosti a ďalšie úlohy v súlade s Plánom činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2019, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 203/2019 z 27. júna 2019, ako aj úlohy vyplývajúce hlavnému kontrolórovi zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za II. polrok 2019 a jej príloha obsahuje údaje o plnení úloh stanovených plánom činnosti ÚHK BBSK na uvedené obdobie s podrobným prehľadom nedostatkov zistených vykonanými kontrolami v jednotlivých povinných osobách podliehajúcich kontrole BBSK.

Dokumenty na stiahnutie

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa

Copyright © 2014 BBSK

RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače