Správa o činnosti

        Činnosť Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja bola v I. polroku 2020 z legislatívneho hľadiska vymedzená úlohami vyplývajúcimi z príslušných ustanovení zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, pravidlami kontrolnej činnosti v zmysle ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja schválenými uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 184/2019 z 30. apríla 2019.

        ÚHK BBSK plnil v I. polroku 2020 úlohy v oblasti kontrolnej činnosti a ďalšie úlohy v súlade s Plánom činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na I. polrok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 298/2019 z 12. decembra 2019. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za I. polrok 2020 a jej príloha obsahuje údaje o plnení úloh stanovených plánom činnosti ÚHK BBSK na uvedené obdobie s podrobným prehľadom nedodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov zistených vykonanými kontrolami v jednotlivých povinných osobách.

Dokumenty na stiahnutie

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače