Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

DetailZverejnenéTypIdentifikátorObjednávateľ / OdberateľIČO organizácieDodávateľIČO dodávateľaSuma
Zobraz detail25.09.2020Zmluva921/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Obec Trnavá Hora003210521500
Zobraz detail25.09.2020Zmluva919/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Obec Kremnické Bane302303731500
Zobraz detail25.09.2020Zmluva917/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Obec Dolná Ves 003205872500
Zobraz detail25.09.2020Zmluva913/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Šachový klub Postoj.sk Kremnica 42306655800
Zobraz detail25.09.2020Zmluva912/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica379480831000
Zobraz detail25.09.2020Zmluva911/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Mestské kultúrne centrum379520051500
Zobraz detail25.09.2020Zmluva910/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Obec Svätý Anton00320471900
Zobraz detail25.09.2020Zmluva907/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Mesto Banská Štiavnica003205013474
Zobraz detail25.09.2020Zmluva906/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 00897019400
Zobraz detail25.09.2020Zmluva904/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Slovenské banské múzeum35998652600
Zobraz detail25.09.2020Zmluva929/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Hrnčiarsky dvor Brehy423182711500
Zobraz detail25.09.2020Zmluva927/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100SRRZ-RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera 17319617900
Zobraz detail25.09.2020Zmluva923/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Novobanskí Patrioti503048281300
Zobraz detail25.09.2020Zmluva925/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Domov n. o.31908675500
Zobraz detail25.09.2020Zmluva793/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poltár319329831600
Zobraz detail25.09.2020Zmluva797/2020/ODDRF_PÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100In Vivo, o.z50741276800
Zobraz detail25.09.2020Zmluva790/2020/ODDRF_PÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100“SP“421952331000
Zobraz detail25.09.2020Zmluva787/2020/ODDRF_PÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Obec Klokoč003199961300
Zobraz detail25.09.2020Zmluva781/2020/ODDRF_PÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Ansámbel nepravidelného divadla n. o.512800272000
Zobraz detail25.09.2020Zmluva768/2020/ODDRF_PÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100PERIFÉRNE CENTRÁ 421967101000
Zobraz detail25.09.2020Zmluva763/2020/ODDRFÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Bystrická Mačačáreň423162272000
Zobraz detail25.09.2020Zmluva758/2020/ODDRF_PÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Memory film s.r.o.471663471000
Zobraz detail25.09.2020Objednávka7432/MATÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. 2150
Zobraz detail25.09.2020Objednávka7431/MATÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100Letreo, s.r.o. 188
Zobraz detail25.09.2020Objednávka7430/MATÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja37828100VIDRA a spol. s r.o. 14760
1-25 z 482457
Zmluva č. 856/2019
Názov zmluvy
Zmluva č. 856/2019/ODDRR o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
Predmet zmluvy
Zmluva č. 856/2019/ODDRR o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 33/2017 v znení jeho neskorších dodatkov, ktorej predmetom je: 1. poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 33/2017 v znení jeho neskorších dodatkov (ďalej ako „VZN BBSK č. 33/2017“) a žiadosti Žiadateľa z 27.11.2018, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a za účelom podpory regionálneho rozvoja, prostredníctvom nižšie uvedeného projektu: Názov projektu: OŽIVENIE TRADIČNÉHO REMESLA Oprávnené výdavky projektu rešpektujúce článok I. odstavec 3 tejto Zmluvy predstavujú náklady na nasledovné aktivity: 1. organizácia kurzu zameraného na výrobu tradičnej belujskej keramiky - odmena lektora, obstaranie materiálu na kurz, prenájom priestorov, ubytovanie lektora a účastníkov 2. propagácia podujatia a dotlač propagačného materiálu. Termín realizácie projektu: apríl - august 2019 Termín zúčtovania projektu do: 30. 09. 2019 Celkové plánované oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 3.350,- eur (slovom: tritisíctristopäťdesiat eur). Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dotáciu vo výške 3.000,- eur (slovom: tritisíc eur), čo predstavuje 89,6 % plánovaných oprávnených nákladov projektu. Prijímateľ sa zaväzuje, že Poskytovateľovi predloží vyúčtovanie oprávnených nákladov projektu v minimálnej výške 3334,- eur (slovom: tritisíctristotridsaťštyri eur). 2. Žiadateľ sa zaväzuje prevziať dotáciu a použiť ju na projekt a účel špecifikovaný v tejto Zmluve. Žiadateľ sa zároveň zaväzuje dodržať všetky podmienky na poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN BBSK č. 33/2017 a v zmysle tejto Zmluvy. 3. Finančná dotácia sa v zmysle článku 4 ods. 3 VZN BBSK č. 33/2017 a podľa tejto Zmluvy neposkytuje na: a) náklady na stravovanie, občerstvenie, potraviny a odpisy, b) honoráre, odmeny, odmeny vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce, mzdy a odvody zamestnancov a organizátorov aktivít a projektov, c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, d) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi, e) na zhodnotenie majetku vo vlastníctve BBSK, f) pobyty, výlety, rekreácie občanov, g) zákonné odvody z honorárov odmien alebo miezd, odvádzaných prijímateľom dotácie, h) odvody dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ak je žiadateľ platcom DPH podľa príslušných právnych predpisov, i) prevádzkové výdavky a režijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami žiadateľa a nesúvisiace s projektom, j) cestovné náhrady súkromným motorovým vozidlom, k) akékoľvek investície do majetku žiadateľa, l) vypracovanie projektovej dokumentácie. 4. Žiadateľ zabezpečí pri verejnom šírení a využití projektu vhodnú propagáciu o finančnej podpore Poskytovateľa úradným označením „S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja“ (napr. na plagátoch, pozvánkach, v tlači, bulletinoch, ozname na úradnej tabuli, na internetovej stránke, , písomným oznamom na podujatiach, označením na dielach a výrobkoch, obrazovou alebo zvukovou propagáciou a pod.), ktorú preukázateľne zdokladuje Poskytovateľovi pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie (VZOR úradného označenia je uvedený na internetovej stránke Poskytovateľa v sekcii Dotácie). Táto povinnosť sa nevzťahuje na Prijímateľa dotácie, ktorý realizoval projekt pred dňom podpísania Zmluvy. 5. Žiadateľ je povinný pred uskutočnením projektu predložiť Poskytovateľovi čitateľný elektronický dokument – pozvánku alebo oznam o uskutočnení projektu s uvedením programu, miesta a času realizácie v niektorom z formátov PDF, RTF alebo ODT - a to za účelom zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa. Pozvánka - oznam musia byť zreteľne označené úradným označením „S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja“. 6. Žiadateľ je zároveň povinný predložiť Poskytovateľovi po uskutočnení projektu čitateľný elektronický dokument - hodnotiacu správu o realizácii projektu v niektorom z formátov PDF, RTF alebo ODT. Hodnotiacu správu je Žiadateľ povinný zaslať Poskytovateľovi aj písomne spolu s vyúčtovaním dotácie a fotodokumentáciou, potvrdzujúcou realizáciu jednotlivých aktivít projektu spolu s min. 1 ks všetkých vydaných tlačovín - pozvánok, plagátov, bulletinov, atď. - okrem prospektových materiálov, z ktorých je povinný odovzdať/zaslať poštou Poskytovateľovi minimálne 5 % z hromadne vydaných prospektových alebo elektronických propagačných materiálov (CD, DVD, ...) v prípade, že si ich Poskytovateľ pri vyúčtovaní dotácie vyžiada predložiť. 7. Žiadateľ v prípade zmeny termínu realizácie projektu, pred jeho predpokladanou realizáciou elektronicky alebo písomne túto zmenu oznámi Poskytovateľovi a to bezodkladne potom, čo sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvedel, najneskôr do 10 dní. 8. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. II.
Zmluvne dohodnutá suma s DPH
3 000,00€
Celková suma s DPH
3 000,00€
Dátum platnosti
07. 06. 2019
Dátum uzavretia zmluvy
07. 06. 2019
Dátum zverejnenia
20. 06. 2019
Dátum účinnosti
21. 06. 2019
1. zmluvná strana
Obchodné meno
Občianske združenia Zlatá cesta
IČO
45022909
Adresa
Prenčov 300, 96973 Prenčov
Podpísal/a
Celé meno
Mgr. Alena Ciglanová
Funkcia
predsedníčka združenia
2. zmluvná strana
Obchodné meno:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:
37828100
Adresa:
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Podpísal/a
Celé meno:
Ing. Matúš Hollý
Funkcia:
riaditeľ Úradu BBSK v z. predsedu BBSK
Súvisiace dokumenty
Žiadne
Prílohy

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa

Copyright © 2014 BBSK

RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače
xarabvideos.com xxxarabtube.com lawnjinsi arab xnxx porn xnxx xxx xnxxwap/ arabxnxxsex.info
www.nubepornogratis.com www.javpornxhd.com www.singurxxx.com www.echterporno.com www.perlasesso.com www.xojizz.com/
kostenlose pornos online
chicas y sus abuelo sexo
desi porn
sex han quoc girl xinh
video porno
porno.com
papa hor bati sexy video punjabi
download gratis de filmes de sexo gostoso
video pendek jepang sx video bokep 3gp gratis порно русский русское порно онлайн telugu sex movies free download mulheres boas e gostosas