Odbor verejnej dopravy

  • plní úlohy týkajúce sa poskytovania a realizácie služieb v oblasti verejnej dopravy
  • zabezpečuje dopravnú obslužnosť v rámci regiónu, vypracováva strategické plány v oblasti verejnej dopravy, pripravuje a realizuje koncepcie jej rozvoja a poskytuje metodickú podporu dopravcom v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Aktuality

27.11.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 603509 - od 01.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu Branislav Kováčik – KOVÁČIK, Petra Jilemnického 99, 976 52 Čierny Balog, o zmenu cestovného poriadku linky pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 603509 s účinnosťou od 01.12.2020.

25.11.
30.11.

Žiadosť o zmenu cestovného poriadku DAL - pripomienkovanie do 30.11.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská 17, 984 01 Lučenec 1, o zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 606501, 606506, 608501, 608502, 608503, 609501 a 609503 s účinnosťou od 13.12.2020.

19.11.
2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK od 22.11.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, na základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03.2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia vydaných v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a následnú zmenu požiadaviek verejnosti na dopravné služby, v zmysle § 15 ods. 3 a 4 zákona schválil mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače