DEŇ KNIHOVNÍKOV BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA 2023

Publikované:
Aktualizované:
Každoročne Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja a Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen oceňuje záslužnú prácu pracovníkov knižníc kraja.

V tomto roku 23. marca 2023 v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, na 22. ročníku tohto podujatia boli ocenené knihovníčky za ich prínos pri poskytovaní kvalitných knižnično-informačných služieb, vzdelávania, výchovy a za ich ľudský prístup pri zabezpečovaní informačnej a komunitnej funkcie knižníc. Nad podujatím prevzal záštitu predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Ondrej Lunter.

foto podľa textu v pravo

Ocenené knihovníčky si prevzali z rúk podpredsedov Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. art. Romana Malatinca, PhDr. Jána Beljaka, PhD. a riaditeľa odboru kultúry Mgr. Petra Černeka pamätné listy a darčekové knižné poukážky.

Predstavujeme ocenené knihovníčky

dvaja muži odovzádvajúci ocenenie jednej žene

MVDr. Gizela Cvitkovičová

Pracuje 22 rokov ako knihovníčka vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na pobočke v Sásovej. Poskytuje knižnično-informačné služby profesionálne na vysokej úrovni, má ľudský prístup k čitateľom. Pravidelne pomáha pri príprave knižničných podujatí, zastupuje na iných pracoviskách knižnice, pomáha pri sťahovaní pobočiek, po rekonštrukčných prácach iných pracovísk knižnice. Zabezpečuje donášku kníh pre imobilných čitateľov. Má dobrý prehľad o knižničnom fonde. Čitateľ je pre ňu vždy na prvom mieste. Pani Gizka, ako ju volajú čitatelia je vždy ochotná a snaží sa, čo najlepšie uspokojiť ich požiadavky.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča navrhla na ocenenie Gizelu Cvitkovičovú  za dlhoročnú a zodpovednú prácu pre knižnicu.  

dvaja muži odovzádvajúci ocenenie jednej žene

Danica Felixová

Vyštudovala Strednú knihovnícku školu v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1967. Počas svojho profesijného života pôsobila v rôznych knižniciach na strednom Slovensku – v Okresnej knižnici v Žiari nad Hronom so sídlom v Kremnici, Lekárskej knižnici nemocnice v Žiari nad Hronom, Mestskej knižnici v Žiari nad Hronom, Okresnej knižnici v Banskej Bystrici (dnes Verejná knižnica M. Kováča), Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Knižnici Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pracovala na viacerých pracovných pozíciách od referentky služieb, cez bibliografiu až po vedúcu oddelenia a knižnice.

Vo svojej knihovníckej práci pokračovala aj po tom, čo v roku 2003 dosiahla dôchodkový vek. Svoju aktívnu pracovnú cestu ukončila v júni 2006 v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde zastávala pozíciu referentky služieb v Hudobnej študovni a neskôr v Univerzálnej študovni. Danica Felixová práci v knihovníctve zasvätila celý svoj profesijný život. Vzorne sa starala o používateľov, ktorí zavítali do knižnice, bola trpezlivá, ľudská, ochotne pomáhala a poskytovala kvalitné a odborné služby. Zverené pracovné úlohy vždy vykonávala zodpovedne. Od ukončenia strednej školy do súčasnosti je nepretržite členskou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici navrhla na ocenenie Danicu Felixovú za jej dlhoročnú obetavú prácu a za jej neutíchajúci záujem o knihovníctvo.

dvaja muži odovzádvajúci ocenenie jednej žene

Bc. Jana Gálisová

Pracuje v Knižnici Jána Kollára v Kremnici v oddelení literatúry pre deti a mládež. Organizuje  množstvo podujatí pre deti, pri tejto práci naplno využíva svoju kreativitu, nápaditosť, príjemný hlas a vystupovanie. Pripravuje podujatia aj pre žiakov špeciálnych škôl. Tvorí vlastné podujatia, ale aj s hosťujúcimi spisovateľmi, ilustrátormi a divadlami. Systematickou prácou s deťmi prispieva k rozvoju čitateľskej gramotnosti detí a vedie ich k zmysluplnému tráveniu voľného času.  Spolupracuje na vytváraní video projektov a pútavých príspevkov o knižnici čím prispieva k zviditeľňovaniu knižnice aj v online priestore. Jana Gálisová vytvára v oddelení pre deti príjemnú rodinnú atmosféru, do knižnice priláka široké vekové spektrum - počnúc batoľatami až po starých rodičov.

Knižnica Jána Kollára navrhla na ocenenie Janu Gálisovú  za kvalitnú a zodpovednú prácu pre knižnicu.  

muž odovzádvajúci ocenenie žene

Anna Haringová

Pracuje v knihovníctve od roku 1982 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici od roku 1989 na oddelení doplňovania a spracovania knižničných fondov na pozícii výstupnej kontroly bibliografických záznamov vytvorených na oddelení. Jej dôslednosť v práci, neustále vzdelávanie sa a profesionálny prístup k mnohým katalogizačným zmenám a pravidlám ju predurčili na odovzdávanie vedomosti a skúsenosti ďalšej knihovníckej generácii. V rámci interných školení vedie kurzy mennej katalogizácie pre mladých knihovníkov. Ochotne  robila školenia aj pre pracovníkov iných knižníc, hlavne pri spracovávaní špeciálnych a hudobných dokumentov. Celý svoj profesionálny život zasvätila knihovníctvu, je láskavá a ochotná zastúpiť v prípade potreby kolegyne na hociktorom odbornom knihovníckom poste.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici navrhla Annu Haringovú  na ocenenie za dlhoročnú a zodpovednú prácu pre ŠVK v Banskej Bystrici.  

muž odovzádvajúci ocenenie žene

Bc. Martina Michalovičová 

Pracuje v Novohradskej knižnici na oddelení literatúry pre deti, kde svojím zodpovedným a milým prístupom k čitateľom plne využíva svoje vedomosti a zručnosti. Má kvalifikovaný prehľad o fonde knižnice a vie nielen mladým čitateľom vždy poradiť pri výbere tej správnej literatúry. Pripravuje, organizuje a realizuje množstvo podujatí, letné denné tematicko-výchovné podujatia pre deti, tvorivé dielničky pre seniorov, ale podieľa sa aj na príprave ďalších podujatí organizovaných knižnicou. Je autorkou a realizátorkou viacerých úspešných projektov pre deti. Je kreatívna, komunikatívna a spoľahlivá. Má ľudský prístup, zmysel pre spravodlivosť, ústretovosť, ochotu pomáhať a odovzdávať svoje skúsenosti na všetkých úsekoch knižničnej práce. Svojou veselou povahou, vtipom a veľkým srdcom si získala nejedného detského čitateľa.

Novohradská knižnica navrhla Martinu Michalovičovú  na ocenenie za obetavú a zodpovednú prácu pre Novohradskú knižnicu.  

foto ocenenej ženy

Mgr. Soňa Pašková

pracuje v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra od roku 1985. Nastúpila pracovať na oddelenie bibliografie, budovala regionálne databázy, spracovávala bibliografie a venovala sa aj rešeršnej činnosti. Zakladala oddelenie elektronických zdrojov, pracovala s domácimi a zahraničnými databázami. Od roku 2014 je regionálnou metodičkou, zabezpečuje poradensko-metodickú činnosť pre 41 obecných knižníc okresov Detva, Krupina a Zvolen. Spolupracuje  so zriaďovateľmi knižníc,  pripravuje porady pre knihovníkov za účelom poskytovania aktuálnych informácií a výmeny skúseností, realizuje vzdelávanie knihovníkov zamerané na odborné knihovnícke činnosti a spracováva analýzy o činnosti jednotlivých knižníc. Aktívne sa podieľa na úlohách automatizácie knižnično-informačných činností knižnice. Participuje aj na príprave a realizácii regionálnych a celoslovenských odborných a kultúrno-vzdelávacích podujatí krajskej knižnice.

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, navrhla na ocenenie Soňu Paškovú  za dlhoročnú a zodpovednú prácu pre krajskú knižnicu, za dlhoročné členstvo v SSKK a pri príležitosti významného životného jubilea. 

dvaja muži odovzádvajúci ocenenie jednej žene

Ing. Eva Strapcová

Pracuje v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene od  roku 1986. Začala pracovať v oddelení služieb, organizácie a ochrany fondov. Odbornú konzultačnú činnosť postupne dopĺňala a rozširovala o problematiku automatizácie výpožičných služieb. Svoju záľubu a technické schopnosti naplno rozvinula vo funkcii databázového a systémového správcu knižnično-informačného systému. Zabezpečuje prevádzku informačného systému, koordinuje a kontroluje odborné špecializované knihovnícke, bibliografické a informačné činnosti v rámci knižnice. Jej činnosť je zameraná na aplikáciu a rozširovanie informačných technológií v podmienkach automatizovaných knižnično-informačných systémov.  Aktívne sa podieľa na riešení celouniverzitných úloh, zabezpečuje výstupy z databázy Publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene.  Spolupracuje s Centrom informačných technológii na riešení integrácie knižničného systému s Univerzitným informačným systémom.  Eva Strapcová dlhodobo dosahuje mimoriadne pracovné výkony v oblasti získavania finančných prostriedkov z mimo dotačných zdrojov, pri tvorbe a implementácii projektov.

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene  navrhla  Evu Strapcovú na ocenenie za dlhoročnú obetavú  prácu pre knižnicu, za dlhoročné členstvo v SSKK a pri príležitosti významného životného jubilea. 

muž odovzádvajúci ocenenie žene

Mgr. Danka Šagiová

Pôsobí v Hontiansko-novohradskej knižnici A.H. Škultétyho od roku 1999. Najskôr ako knihovníčka, neskôr  zabezpečovala automatizáciu knižničných služieb a od roku 2005 pôsobí ako metodička regionálnej knižnice, vykonáva poradensko-metodickú činnosť pre 60 obecných a 1 mestskú knižnicu regiónu, súčasne je vedúcou knižnično-informačných služieb. Organizačne zabezpečuje realizáciu celoslovenskej súťaže literárnej tvorby žiakov a študentov „Škultétyho rečňovanky“. Aktívne sa podieľa na získavaní mimorozpočtových zdrojov pre knižnicu prostredníctvom úspešne vypracovaných projektov. Vďaka týmto aktivitám knižnica ponúka svojim čitateľom bohatý a pravidelne aktualizovaný knižničný fond, realizuje hodnotné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia a postupne premieňa svoje priestory na príjemné a moderné miesto poskytovania knižničných služieb a stretávania. V jej každodennej práci je prítomný okrem profesionality aj ľudský prístup, je ochotná poradiť či pomôcť nielen zamestnancom knižnice, ale aj kolegom z iných inštitúcií.

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho navrhla na ocenenia Danku Šagiovej za aktívnu tvorivú prácu v knihovníctve a rozvoj spoločenského a kultúrneho života občanov mesta i regiónu.  


Text: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Foto: Odbor kultúry Úradu BBSK

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.