Pokrok projektu Regionálna platforma odborného vzdelávania za obdobie 05/2021-01/2022

Publikované:
Aktualizované:
Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity:

HLAVNÁ AKTIVITA 1: Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a k vyššej orientácii na trhu práce v Banskobystrickom kraji
V rámci sledovaného monitorovacieho obdobia sa začalo s realizáciou prípravných aktivít a administratívnych činností vyplývajúcich z potreby obsadenia funkcií projektového tímu a personálneho obsadenia pozícií na úrovni regionálnych centier a členov projektových tímov na zapojených stredných školách. Následne sme spustili aktivity na všetkých ôsmych stredných školách, ktoré sú súčasťou projektu. Všetky zapojené školy začali v rámci svojich pracovných skupín aktívne fungovať na čiastkových úlohách, ktoré celkovo prispejú k dosiahnutiu cieľov projektu v budúcnosti. V súvislosti s tým prebiehali na školách stretnutia pracovných skupín s metodikmi pre každú oblasť, usmernenia prebiehajúcich aktivít a stanovenia aktivít a žiadaných výstupov na najbližšie obdobie.

Do projektu je podľa plánu zapojených osem pilotných stredných škôl. Jedná sa o tieto školy:
1. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
2. Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
3. Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
4. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica
5. Spojená škola, Štúrova 848, Detva
6. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
7. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 1916/61, Rimavská Sobota
8. Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa

Vyhodnotenie plnenia jednotlivých podaktivít:

Podaktivita 1.1.: Vytvorenie Regionálnej platformy OVP

Cieľom aktivity je vytvoriť strategickú jednotku inštitucionalizovanú na Úrade BBSK v úzkej spolupráci s Odborom školstva BBSK, ktorá bude riadiť a koordinovať tematicky organizovanú platformu na podporu stredných odborných škôl a na ich prepojenie s trhom práce.

Tento cieľ sa podarilo naplniť vznikom samostatného Odboru reformy vzdelávania ako organizačnej jednotky zameranej výhradne na implementáciu národného projektu na úrade BBSK.

Podaktivita bola ďalej rozčlenená na tri čiastkové aktivity. Prvá bola úspešne ukončená, nakoľko Regionálna platforma OVP (RP) vznikla vo forme Odboru reformy vzdelávania a bola v priebehu roka 2021 obsadená odborníkmi z jednotlivých oblastí. Druhá čiastková aktivita zameraná na činnosť RP aktuálne prebieha a bude prebiehať do konca realizácie projektu.

Kľúčové pozície RP:

  • Garant odborných aktivít
  • Metodik (štyria metodici pre jednotlivé tematické oblasti)
  •  Odborný koordinátor (aktuálne obsadených 31 z 32 pozícií – 4 pracovné skupiny na 8 SOŠ)
  • Člen pracovnej skupiny (aktuálne sú vytvorené 4 pracovné skupiny na 8 SOŠ tvorené 77 členmi)

Posledná čiastková aktivita je zameraná na hodnotenie aktivít národného projektu. Tu bola obsadená kľúčová pozícia Garanta hodnotiacich aktivít a v spolupráci s jednotlivými metodikmi pripravuje nastavenie kvantitatívneho a kvalitatívneho hodnotenia výsledkov projektu.

Podaktivita 1.2: Vzdelávanie a profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov stredných odborných škôl

Vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v súlade s inováciou vzdelávacieho procesu, zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií a ponuka modulového vzdelávacieho programu pre rozvoj digitálnych zručností, mäkkých zručností, motivačných aktivít a nástrojov inklúzie je primárnym cieľom aktivít v oblasti vzdelávania v našom národnom projekte. V priebehu prvých mesiacov realizácie projektu sme preto vypracovali plán odborného vzdelávania, v ktorom boli zladené a zapracované požiadavky jednotlivých pilotných škôl zapojených v projekte. Plán obsahuje konkrétne témy odborného vzdelávania pre jednotlivé inovované odbory a približné počty školiacich hodín.

Podľa možností bolo navrhnuté spájanie škôl po odboroch pre účely efektívneho využitia zdrojov. Pedagogickým a odborným zamestnancom všetkých pilotných škôl bol distribuovaný dotazník pre zisťovanie vzdelávacích potrieb v oblasti mäkkých zručností a pedagogických metód. Výsledky dotazníka boli spracované a na ich základe bude pre jednotlivé školy vypracovaná ponuka vzdelávania v mäkkých zručnostiach a v pedagogických metódach.

Bola dohodnutá spolupráca s lektormi pre inkluzívne vzdelávanie. Dohody s konkrétnymi osobami budú uzatvorené v najbližšom mesiaci.
V ďalšom období budeme pokračovať v kontaktovaní lektorov pre odborné vzdelávanie, v dojednávaní podmienok spolupráce, harmonogramu vzdelávania a v podpisovaní zmlúv pre spoluprácu.

Podaktivita 1.3: Identifikácia a tvorba inovácií na zlepšenie školských vzdelávacích programov a materiálov

V rámci podaktivity sa zameriavame na inovácie vybraných odborov na pilotných SOŠ. Zámerom je najmä orientácia vzdelávania na trh práce a skvalitnenie metód a foriem vyučovania. Preto sa na podaktivite podieľajú najmä pracovné skupiny z dvoch tematických oblastí Regionálnej platformy OVP vedené metodikom pre spoluprácu so zamestnávateľmi a metodikom pre inováciu ŠkVP.

V oblasti spolupráce so zamestnávateľmi sme s cieľom vytvorenia efektívneho modelu spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi začali, napriek zlej pandemickej situácii, realizovať pracovné stretnutia na väčšine pilotných škôl. Vo vytvorených pracovných skupinách zložených z koordinátora a 3 statických členov sa určili kompetencie jednotlivých členov. Následne bola zhodnotená súčasná situácia na školách a tiež aktuálna spolupráca so zamestnávateľmi. Bol vytvorený aktuálny zoznam zamestnávateľov, s ktorými školy spolupracujú (prax, duálne vzdelávanie). Nadviazali sme spoluprácu s oddelením Catching-up Regions pri koordinovaní získavania nových zamestnávateľov v regióne (prvé online stretnutie s novou fy. AGE VOLT Slovakia s.r.o.). Vďalšom období plánujeme pokračovať v nastavených aktivitách a v realizovaní stretnutí so zamestnávateľmi v oblasti strojárstva a poľnohospodárstva s cieľom zistiť ich potreby a požiadavky na absolventov odborných škôl ako ich budúcich potenciálnych zamestnancov.

V súvislosti s oblasťou vzdelávania a tvorby inovácií pre SOŠ sme sa v prvej fáze venovali posúdeniu súčasného stavu na školách a nastaveniu procesov pre ďalšie obdobie. V spolupráci s vybranými pilotnými strednými odbornými školami sme pripravili individuálne pracovné stretnutia v mesiaci december 2021, na ktorých sme si zadefinovali jednotlivé ciele inovácií na školách a oblastí vybraných učebných a študijných odborov, ktoré sa budú inovovať. Vypracovali sme Harmonogram aktivít pre inovácie ŠkVP na pilotných SOŠ BBSK. Na vypracovaní harmonogramu sa podieľal dynamický člen p. Daniel Uhrík, ktorý profesijne pôsobí na Štátnej školskej inšpekcii, p. Trnková (dynamická členka pracovnej skupiny – zamestnávatelia) a odborná zamestnankyňa Štátneho inštitútu pre OVP. Harmonogram sme distribuovali pilotným školám a odborným koordinátorom pracovných skupín. V tomto čase školy sústavne pracujú na identifikácii návrhov a oblastí, ktoré je potrebné a dôležité inovovať. Už v súčasnej fáze procesu evidujeme, že na pilotných školách je nízky, resp. nedostatočný počet inovovaných učebných a študijných odborov, ako aj nedostatočná vedomosť škôl o inováciách ŠKVP. V tejto oblasti preto vidíme veľký potenciál pre zlepšenie.

Väčšina inovácií bude zavedená na pilotných SOŠ od školského roka 2022/23, zásadnejšie inovácie následne od školského roka 2023/24. K 1.9.2021 sa na SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici podarilo inovovať jeden študijný odbor: 2567M Multimédiá, v rámci ktorého je aktuálne do projektu zapojených 31 žiakov.

Podaktivita 1.4: Aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce a zlepšenie náboru žiakov pre systém SOŠ

Aktivita pozostáva z dvoch čiastkových aktivít. V rámci prvej pracujú na ôsmich pilotných školách pracovné skupiny pre marketing na úlohách súvisiacich s priamou propagáciou pilotných škôl a odborného vzdelávania ako takého. Druhá čiastková aktivita je zameraná na vytvorenie 13 regionálnych centier kariéry v každom z okresov BBSK.

Čiastková aktivita 1.4.1:

Na SOŠ zapojených do projektu sme odprezentovali víziu v oblasti marketingu, ktorú zastrešuje metodik pre podporu marketingových aktivít s dôrazom na žiakov končiacich ročníky, ZŠ ako aj na ich rodičov a širokú verejnosť.

Spustili sme stránky sociálnych sietí, Facebook, Instagram, Tik-Tok, YouTube kanál, Google s názvom idemnastrednu, kde aktívne prezentujeme projektové školy s podporným obsahom na BLOG-u na www.idemnastrednu.sk, kde prinášame informácie a články na podporu SOŠ formou blogového obsahu k aktuálnym témam. Pútavým grafickým dizajnom podporujeme vizuálne stránky marketingových kampaní vo virtuálnej podobe. Pracovali sme na redizajnoch loga SOŠ, pripravili sme podklady a tlač letákov k print-kampani www.idemnastrednu.sk. Spracovali sme a vytvorili videá na videokanáli Tik-Tok, kde sa snažíme prihovoriť zábavnou a pútavou formou mladým žiakom ZŠ. Registrovali sme doménu www.idns.sk, ktorú budeme využívať na formu tagovania marketingového obsahu v on-line priestore, ako aj v printových kampaniach.

Čiastková aktivita 1.4.2:

Priebežne počas roka 2021 sa nám podarilo otvoriť trinásť regionálnych centier kariéry, ktorých cieľom je vytvoriť fungujúcu sieť poskytujúcu na mieru cielenú podporu školám, regionálnym zamestnávateľom, žiakom a rodičom. V súvislosti s tým boli vykonávané činnosti nielen pre personálne zabezpečenie, ale aj zabezpečenie nájomných zmlúv, techniky a vybavenia v jednotlivých kanceláriách pre tieto účely. Zrealizovali sme úvodné školenia zamestnancov RCK, v rámci ktorých boli oboznámení s nastavením činností na svojich pracovných pozíciách. Školenia boli realizované pod záštitou zamestnancov, ktorí majú tieto činnosti už vyskúšané, a tak svoje skúsenosti odovzdali aj ďalším zamestnancom.

V mesiaci november začali zamestnanci jednotlivých RCK už aktívne nadväzovať spoluprácu so zamestnávateľmi a taktiež so školami vo svojich regiónoch. Všetkým RCK boli spracované databázy firiem a škôl z daného regiónu, ktoré sú priebežne dopĺňané o aktuálne informácie a aj informácie o realizovaných stretnutiach. Začíname vytvárať verejne dostupný zoznam videoprezentácií na internete, ktoré budú zapracované do plánovaného portálu RCK ako online ukážka profesií. Priebežne vytvárame databázu firiem, v ktorých je možná exkurzia žiakov resp. ďalších firiem, ktoré by sme vedeli presvedčiť na túto aktivitu. V mesiaci december sme tiež začali s prípravou „Online burzy SŠ BBSK“ a oslovili s impulzom na spoluprácu stredné školy v celom kraji.

Podaktivita 1.5: Rozvoj a implementácia špecifických podporných aktivít zameraných na lepšie začlenenie študentov so sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovať mieru ich účasti na úspešnosti svojho vzdelávania

Od začiatku realizácie aktivít sme sa iniciatívne venovali aj oblasti inklúzie a podpory vzdelávania žiakov zo SZP. Prebiehala príprava realizácie aktivít, bola definovaná náplň práce Pracovníka pre žiakov zo SZP/MRK (tzv. mentora), boli stanovené ciele jeho práce, merateľné ukazovatele, profil „absolventa“ mentoringu, zmapované vzdelávacie potreby doteraz prijatých mentorov, začali sme pracovať na tvorbe vzdelávacieho programu mentorov. Mentori sa oboznamovali so školami, na ktorých budú pôsobiť, mapovali organizácie a subjekty, s ktorými by mohli nadviazať spoluprácu, predstavovali sa zamestnancom škôl a na niektorých školách aj žiakom (školy boli striedavo zatvárané z dôvodu karanténnych opatrení, nebolo preto možné postupovať rovnako). Zároveň absolvovali stretnutia s výchovnými poradcami alebo podpornými tímami na školách, s ktorými si vyjasňovali kompetencie a spôsob spolupráce. Pre mentorov boli realizované pravidelné týždenné porady tímu a ďalšie menšie individuálne a skupinové stretnutia podľa aktuálnej potreby. Mentori absolvovali interné a bezplatné vzdelávania na témy: Koučingový prístup, Kritické myslenie a bezplatné vzdelávania: Vzťah ako pracovný nástroj a Odborná činnosť podporného tímu v škole, Manažment diverzity a rovnakého zaobchádzania. Mentori zároveň pracovali na preklade pracovných materiálov a metodických listov, ich grafickej úprave, tvorbe vlastných nástrojov, tvorbe elektronickej databázy skupinových aktivít, tvorbe textov pre informačné plagáty a letáky (vyvesenie na škole, rozposielanie rodičom).

V rámci tejto podaktivity sme zatiaľ zaznamenali najväčšie problémy z hľadiska zabezpečenia personálnych kapacít. Zo 16 plánovaných pozícií sa nám doposiaľ podarilo obsadiť 5, ďalšie výberové konania budú prebiehať v roku 2022. Problémom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce.

Podaktivita 1.6: Riadenie projektu a koordinácia aktivít

Riadenie projektu prebieha bez väčších problémov. Projektový tím je zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorými je dostatočne personálne pokryté riadenie projektu i finančné riadenie, monitoring projektu a administratíva, ktorá je vzhľadom na počet zamestnancov projektu časovo veľmi náročná.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.