Uloženie pokuty za iný správny delikt pri prevádzkovaní DAL 603512 a 603513

Publikované:
Aktualizované:
Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), na základe oznámenia orgánu odborného dozoru podľa § 47 ods. 1 zákona o zistení iného správneho deliktu pri výkone kontroly odborného dozoru podľa § 45 ods. 5 zákona prevádzkovania pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy na autobusových linkách č. 603512 a 603513 dopravcu NIKA TRANS, s. r. o., Beňuš 391, 976 64 Beňuš,

uložil dopravcovi pokutu vo výške 300 eur za spáchanie iného správneho deliktu podľa § 48 ods. 1 písm. a) a am) zákona z dôvodu porušenia povinností dopravcu prevádzkovaním vnútroštátnej pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy v rozpore so zákonom neplnením podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej cestnej dopravy na základe povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy udeleného rozhodnutím v správnom konaní podniku spĺňajúcemu ustanovené podmienky pri prevádzkovaní liniek vnútroštátnej pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 603512 a 603513 v období od 13.08.2023 do 20.09.2023.

Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade dopravcu sa nejedná o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty za rovnaké konanie (pozn.: dopravcovi bola uložená pokuta rozhodnutím č. 08524/2022/OVD-8  33755/2022 zo dňa 22.06.2022 za iné konanie), aby sankcia uložená zo strany orgánu verejnej moci bola primeraná cieľu, ktorý sa v danom prípade sleduje, a teda sankcia mala preventívno-edukatívny charakter a zároveň nebola likvidačná napr. s následkom zastavenia poskytovania dopravných služieb, na ktorých poskytovaní má správny orgán záujem, správny orgán uložil pokutu na úrovni pri spodnej hranici, avšak po zohľadnení skutočnosti, že sa nejednalo o prvé porušenie povinností dopravcu explicitne vyplývajúcich z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dopravca bol súčasne upozornený na skutočnosť, že podľa § 48 ods. 9 zákona napr. za správny delikt podľa § 48 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty, dopravný správny orgán uloží pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur a zákaz činnosti spočívajúci v zákaze prevádzkovania cestnej dopravy od šiestich mesiacov do piatich rokov. Dopravný správny orgán o. i. v zmysle ustanovení § 10 ods. 10 písm. a), c), e) bod 2 a písm. g) zákona odníme dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak mu bolo odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1, závažným spôsobom alebo opakovane napriek upozorneniu dopravného správneho orgánu alebo orgánu odborného dozoru porušuje povinnosti dopravcu pravidelnej dopravy podľa tohto zákona alebo povinnosti vyplývajúce z dopravnej licencie a prepravného poriadku alebo ak ďalej nie je schopný vykonávať pravidelnú dopravu z podnikateľských, technických alebo personálnych dôvodov, či ak bez vážnej prekážky prestal prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku na viac ako 15 pracovných dní.

Dopravca: NIKA TRANS, s. r. o.
Linka č.: 603512 a 603513
Konanie začaté: 11.09.2023
Pripomienkovanie: 26.09. - 02.10.2023
Oboznámenie s podkladom: 04.10.2023
Rozhodnutie vydané: 04.10.2023
Právoplatné od: 26.10.2023
Úhrada do: 27.11.2023
Platba prijatá: 09.11.2023

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.