Zhrnutie aktivít národného projektu za rok 2022

Publikované:
Aktualizované:
Počas celého roka 2022 prebiehali práce a aktivity Regionálnej platformy OVP pre postupné napĺňanie cieľov projektu a stanovených merateľných ukazovateľov. Prostredníctvom práce všetkých členov projektového tímu, metodikov štyroch hlavných oblastí a ich spolupráce s určenými koordinátormi, statickými členmi pracovných skupín a určenými dynamickými členmi prebiehali ďalšie činnosti, ktorých výsledkom sú okrem priebežného plnenia merateľných cieľov hlavne konkrétne výstupy a zmeny nielen ŠkVP, ale aj zmeny v prístupe a postupoch v práci škôl v rámci inklúzie, marketingu, spolupráce so zamestnávateľmi a vzdelávania pedagogických zamestnancov v rôznych oblastiach.

Spolupráca so zamestnávateľmi:

Na začiatku monitorovacieho obdobia bol vytvorený aktuálny zoznam zamestnávateľov, s ktorými školy spolupracovali v danom období (prax, duálne vzdelávanie). V ďalšom období sme sa na postupne realizovaných stretnutiach zamerali na získavanie informácií o stave väzieb zazmluvnených zamestnávateľov s jednotlivými školami, pozitívnych skúsenostiach a problémových oblastiach v ich doterajšej spolupráci a získavanie podnetov od jednotlivých spoločností. Výsledkom mnohých pracovných stretnutí so zamestnávateľmi boli zosumarizované požiadavky na zmeny ŠkVP pre študijné odbory na školách, ktoré sme následne v spolupráci s metodikom pre oblasť vzdelávania a inovácií ŠkVP zapracovali do plánu inovácií ŠkVP. Kontinuálne prebiehal zber dát pre stanovenie požiadaviek na budúcich absolventov stredných škôl a na niektorých školách prostredníctvom dotazníka aj zber informácií o očakávaniach a predstáv budúcich absolventov na svoje budúce zamestnanie. Priebežne počas celého roka sme realizovali stretnutia s ďalšími potenciálnymi zamestnávateľmi, na ktorých boli prejednávané možnosti a podmienky realizácie praxe, duálneho vzdelávania a exkurzií pre študentov do budúcnosti. Takto sme rozšírili sieť spolupracujúcich podnikov a firiem a získali množstvo cenných informácií a podnetov pre úpravy a inovácie študijných odborov na zapojených stredných školách. Zvýšili sme povedomie a informovanosť rodičov, žiakov a zamestnávateľov o výhodách plynúcich z takejto spolupráce. S niekoľkými spoločnosťami sme priamo na školách realizovali prednášky zamerané priamo na študijné odbory, ktoré žiaci študujú.

Inovácie ŠkVP: 

Oblasť pre vzdelávanie a inovácie ŠkVP  vypracovala začiatkom roka podrobný plán tzv. Harmonogram aktivít pre inovácie ŠkVP na pilotných SOŠ BBSK. Podľa tohto harmonogramu si pracovné skupiny na pilotných školách rozdelili úlohy a začali postupne napĺňať jednotlivé body stanoveného plánu. Jednou z prvých aktivít harmonogramu bola identifikácia potrieb, odporúčaní a požiadaviek od zamestnávateľov, ktoré sa kladú na absolventov stredných odborných škôl v oblastiach odborných znalostí a ktoré zároveň odrážajú súčasný stav na trhu práce. V prvej fáze tiež koordinátori pracovných skupín a ich statickí členovia  identifikovali oblasti a študijné odbory, ktoré bolo potrebné a významné inovovať. Súčasne prebehla identifikácia potrieb a požiadaviek zo strany stredných škôl na zamestnávateľov, ktorá vedie k skvalitneniu teoretickej a odbornej výučby na škole.

V jednotlivých inovovaných odboroch boli v spolupráci so zamestnávateľmi upravené časti ŠkVP, tematické plány, učebné osnovy aj profil absolventa, ktorého kompetencie spĺňajú a pokrývajú všetky požiadavky a potreby trhu práce a vzdelávania tak, že absolvent po ukončení ŠkVP dosiahne konkrétnu kvalifikáciu – všeobecnú a odbornú. Následne školy pripravujú podklady pre inovácie didaktických materiálov (vrátane online materiálov, pracovné listy, učebnice/skriptá – podľa individuálnej dohody zohľadňujúce potreby školy) s využitím efektívnych vyučovacích metód.

Výsledkom týchto procesov je 37 inovovaných študijných odborov, 1 inovovaný v roku 2021, zvyšných 36 vstúpilo do platnosti začiatkom tohto školského roka, v septembri 2022. Ďalších 5 vstúpi do platnosti v septembri 2023. Z toho budú 3 nové programy, ktoré sú, resp. budú v procese experimentálneho overovania v zmysle platnej verzie školského zákona:

 • „4532 K- Agromechatronik“ na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote, 
 • „Farmár pre horské a podhorské oblasti“ na Strednej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici a
 • „2559 M- Inteligentné technológie“ na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.

SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici vytvorila nové ŠkVP pre odbor „2956 H- Kuchár/mäsiar“, ktorý by sa mal prvýkrát otvárať pre žiakov prvého ročníka v šk. roku 2023/2024. Nové ŠkVP bude mať v budúcom školskom roku tiež odbor „2978 H- Cukrár-pekár“ na Strednej odbornej škole v Rimavskej Sobote.

Marketing SOŠ:

Oblasť marketingu a jej zamestnanci a členovia pracovných tímov sa po celý rok venovali činnostiam pre zlepšenie propagácie stredných škôl zapojených do projektu. Vytvorili sme reklamné spoty, spracovali prezentácie pilotných škôl a realizovali náborové kampane s cieľom oslovenia žiakov ZŠ a ich rodičov na výber SOŠ s dôrazom na atraktivitu škôl. Natočili sme video-kampane pre konkrétne študijné odbory na niektorých školách a tiež videá, ktoré informujú o možnostiach duálneho vzdelávania na školách. Pomáhali sme s výrobou reklamnej grafiky informačných letákov a plagátov, roll upov, bannerov, s prípravami na DOD niekoľkých škôl a tiež pri rebrandingu loga škôl, ktoré prejavili záujem o jeho modernizáciu.

Venovali sme sa aktívnym grafickým a funkcionálnym prácam na webovej stránke www.idemnastrednu.sk, ktorá je zdrojom cenných informácií pre žiakov základných škôl a ich rodičov pri výbere budúceho smerovania.  Priebežne sme vytvárali obsah na tejto stránke formou rôznych príspevkov a článkov na podporu a prezentáciu jednotlivých škôl s informáciami o školách všeobecne,  o možnostiach štúdia a konkrétnych kritériách škôl pre prijímacie konanie v aktuálnom roku, vzory testov prijímacích skúšok a tiež možnosti duálneho vzdelávania u zazmluvnených zamestnávateľov spolupracujúcich so školami. Obsah bol priebežne dopĺňaný o zaujímavosti a novinky z prostredia škôl, informácie o konajúcich sa aktivitách, stretnutiach, ale tiež úspechoch škôl na rôznych súťažiach.

Tiež sme sa aktívne venovali propagácii stredných škôl a vytváraniu obsahu na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, Tik-Tok, YouTube kanál, Google s názvom idemnastrednu. 

V spolupráci s Regionálnymi centrami kariéry bola realizovaná propagácia Online burzy stredných škôl v BBSK, ktorá sa v uplynulom roku konala v dvoch termínoch – od 9.2. do 18.2.2022 a následne od 21.11.-25.11.2022.

V letnom období prebiehala Veľká letná súťaž, do ktorej boli zapojení žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl a prostredníctvom ktorej sme zbierali relevantné informácie pre vyhodnocovanie cieľov projektu (formou dotazníka vypracovaného garantom hodnotiacich aktivít v spolupráci s naším metodikom pre marketing).  Otázky dotazníka cielene mapovali motiváciu žiakov pri výbere budúcej strednej školy. Do súťaže sa zapojilo 1747 žiakov, ktorí nám prostredníctvom dotazníka prezradili napr. to,  kto z ich okolia má najväčší vplyv na výber budúcej strednej školy, ako najradšej trávia svoj voľný čas a aké zamestnanie by chceli po ukončení štúdia vykonávať. Žiaci boli výmenou za vyplnenie dotazníka zaradení do zlosovania o 20 hodnotných cien, ktoré sa konalo na začiatku septembra 2022.

Natočili a spracovali sme snímky na projektových školách v rámci projektu: „Budúcnosť mám vo svojich rukách“, ktorá prebiehala cez prázdninové obdobie 07-08/2022. Jednalo sa o krátke video vizitky prezentujúce konkrétne povolania, ktorých úlohou bolo upriamiť pozornosť žiakov pri výbere budúceho študijného zamerania.

Okrem spomínaného sme pomáhali s propagáciou rôznych akcií na školách, ako napr. Ekostavba v SOŠ v Banskej Štiavnici, Furmanské preteky  a „Jeseň na farme“ pod záštitou SOŠ Lučenec a iné.

Inklúzia:

Na začiatku roka 2022 bolo zrealizované stretnutie pracovných skupín zamerané na tvorbu osobnostného profilu absolventa, ktorý by bol školám nápomocný pri rozvoji mäkkých zručností a ďalších životných zručností žiakov, ktoré škola identifikuje ako kľúčové.

Pracovné skupiny pre podporu inklúzie sa okrem toho venovali práci s odbornou literatúrou zameranou na túto problematiku – Index inklúzie. Pomocou tejto príručky pracovali na identifikácii silných stránok školy a príležitostí na ďalší rozvoj v oblasti inklúzie. Následne realizovali aktivity podľa priorít danej školy, ktoré boli zamerané napríklad na posilnenie participácie žiakov na živote školy, rozvoj tolerancie k inakosti medzi žiakmi, zavádzanie adaptačného procesu pre novoprijatých žiakov, rozvoj činnosti žiackeho parlamentu, zisťovanie názorov žiakov aj zamestnancov prostredníctvom dotazníkov. Pracovné skupiny tiež pracovali na zakomponovaní výchovy k inkluzívnym hodnotám do vyučovania jednotlivých predmetov, pripravovali a realizovali aktivity zamerané na posilnenie spolupráce s rodičmi žiakov či tvorbu pozitívnej klímy na škole.

V rámci činnosti pracovníkov so žiakmi zo SZP/MRK (tzv. mentori) sme overovali pravidelné zasielanie „newslettrov“, prostredníctvom ktorých majú zamestnanci škôl možnosť lepšie spoznať prácu mentorov a pochopiť jej význam. V rámci metodickej práce sme spracovali štruktúru výstupného pohovoru – štrukturovaného rozhovoru, ktorý mentori realizujú pri ukončovaní spolupráce so žiakom s cieľom vyhodnotenia spolupráce a získania spätnej väzby od žiakov.

Mentori realizovali v rámci pracovných skupín samostatné osobné či online stretnutia, na ktorých spolupracovali pri tvorbe metodického materiálu zameraného na priamu skupinovú prácu so žiakmi. Všetci mentori realizovali stretnutia s vedením a učiteľmi zamerané na plánovanie skupinových aktivít v triedach, plánovanie a realizáciu celoškolských aktivít zameraných na posilnenie inkluzívnej klímy na školách.

Pracovníci so žiakmi zo SZP/MRK (tzv. mentori) na školách zrealizovali v roku 2022 celkovo 515 skupinových aktivít. Skupinové aktivity boli zamerané na vzdelávanie k hodnotám inklúzie a rozvoj mäkkých zručností. Zároveň realizovali 516 individuálnych stretnutí so žiakmi, pedagógmi a rodičmi žiakov, ktoré boli zamerané na riešenie problémov žiakov. Témou aktivít boli napríklad silné a slabé stránky v súvislosti s kariérnym zameraním, príprava motivačných príhovorov, nenásilná komunikácia a riešenie konfliktov, rozvoj a sebapoznanie, sebareflexia, skupinová súdržnosť, emocionálna zrelosť, neverbálna komunikácia, šikana a kyberšikana, sebaprezentácia a iné.

Mentori na školách rozširovali povedomie o práci a kompetenciách mentora, spolupracovali s pedagógmi a vedením škôl a podieľali sa na príprave rôznych školských podujatí. V rámci metodickej práce sme vytvorili kompetenčný profil žiakov zapojených do mentoringu, ktorý počas realizácie projektu sledujeme.

Zároveň počas roka prebiehalo nadväzovanie spolupráce s RCK, centrami SPACE a ďalšími subjektmi a organizáciami pôsobiacimi v regióne, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení situácie žiakov.

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov:

Na začiatku kalendárneho roka manažérka pre vzdelávanie pracovala prioritne na vyhľadávaní, oslovovaní a dolaďovaní podmienok a detailov spolupráce s poskytovateľmi vzdelávania pre zabezpečenie odborných školení a vzdelávacích aktivít stanovených v pláne vzdelávania na rok 2022.  Rovnako sa konalo viacero stretnutí s cieľom naplánovať postup školení v oblasti inklúzie, mäkkých zručností a digitalizácie. V januári 2022 bol vyhodnotený dotazník pre zisťovanie vzdelávacích potrieb pre oblasť mäkkých zručností a na základe online stretnutia s garantom hodnotiacich aktivít, ako aj ďalších online stretnutí s lektormi pre túto oblasť bol navrhnutý ďalší postup vzdelávania.

Celkovo sme počas sledovaného monitorovacieho obdobia zrealizovali 34 vzdelávacích aktivít, z toho 13 sa venovalo téme inklúzie.

 • 29.3.2022 - Využitie horskej mechanizácie pre ošetrovaní TTP a zbere krmovín, Využitie mechanizácie pri pestovaní poľných plodín v horskej a podhorskej oblasti
 • 6.4.2022 - Životné podmienky dojníc pri získavaní mlieka
 • 13.4.2022 - Životné podmienky pre chov teliat
 • 3.5.2022 - Canisterapia
 • 12.5.2022 - Canisterapia
 • 17.5.2022 - Chov oviec v horskej a podhorskej oblasti
 • 27.5.2022 - Úvodný workshop k inklúzii
 • 31.5.2022 - Úvodný workshop k inklúzii
 • 31.5.2022 - Úvodný workshop k inklúzii
 • 15.6.2022 - Úvodný workshop k inklúzii
 • 21.6.2022 - Úvodný workshop k inklúzii
 • 30.8.2022 - Inkluzívne vzdelávanie- Adaptácia prváckych ročníkov
 • 31.8.2022 - Inkluzívne vzdelávanie- Adaptácia prváckych ročníkov
 • 5.10.2022 - Vzdelávanie v mäkkých zručnostiach - Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede.
 • 11.10.2022 - Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede.
 • 17.10.2022 - Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede.
 • 18.10.2022 - Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede.
 • 18.10.2022 - Vzdelávanie v mäkkých zručnostiach - Práca so žiakmi s IVVP- problémy v správaní žiakov
 • 21.10.2022 - Odborné vzdelávanie- Špeciality z rýb. Tradičné pochúťky z jahňacieho mäsa
 • 9.11.2022 - Vzdelávanie v mäkkých zručnostiach - Práca so žiakmi s IVVP- problémy v správaní žiakov
 • 9.11.2022 - Vzdelávanie v inklúzii- úvodný spoznávací workshop
 • 18.11.2022 - Vzdelávanie v mäkkých zručnostiach - Práca so žiakmi s IVVP- problémy v správaní žiakov
 • 18.11.2022 - Vzdelávanie v mäkkých zručnostiach- Efektívne vyučovacie metódy- Zážitkové a outdoorové vyučovanie
 • 24.11.2022 - Vzdelávanie v mäkkých zručnostiach- Motivácia žiakov v prezenčnej a dištančnej forme vzdelávania
 • 24.11.2022 - Vzdelávanie v inklúzii- úvodný spoznávací workshop
 • 25.11.2022 - Vzdelávanie v mäkkých zručnostiach- Hodnotenie žiackeho výkonu- poskytovanie spätnej väzby žiakovi a sebahodnotenie žiaka
 • 25.11.2022 - Vzdelávanie v inklúzii- úvodný spoznávací workshop
 • 2.12.2022 - Vzdelávanie v odborných zručnostiach- Účtovníctvo rozpočtových organizácií
 • 2.12.2022 - Vzdelávanie v mäkkých zručnostiach – Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede
 • 5.12.2022 - Vzdelávanie v inklúzii- Tvorba kritérií pri hodnotení žiakov
 • 6.12.2022 - Odborné vzdelávanie- Vitamíny a minerálne látky v pekárskych výrobkoch
 • 8.12.2022 - Vzdelávanie v inklúzii- úvodný spoznávací workshop
 • 14.12.2022 - Vzdelávanie v inklúzii- úvodný spoznávací workshop
 • 16.12.2022 - Vzdelávanie v odborných zručnostiach- Účtovníctvo rozpočtových organizácií

Za účelom zisťovania spätnej väzby od účastníkov vzdelávacích aktivít bol manažérkou pre vzdelávanie vytvorený dotazník, pomocou ktorého sme po uskutočnení školení zisťovali mieru spokojnosti pedagogických zamestnancov s absolvovaným školením a lektormi.

Priebežne, najmä v druhej polovici roka, sme plánovali aj ďalšie školenia, ktoré budú však realizované až v budúcom monitorovacom období, v roku 2023.

Regionálne centrá kariéry (RCK):

Jednotlivé regionálne centrá kariéry pokračovali v kontaktovaní škôl v jednotlivých regiónoch a predstavovali činnosti RCK s víziou podpory a spolupráce v oblasti kariérového poradenstva na školách. Zásadnou aktivitou manažérov pre komunikáciu/organizáciu bolo oslovovanie a realizácia pracovných stretnutí so zamestnávateľmi, prezentácia činnosti RCK, ako aj benefitov Duálneho systému vzdelávania vo firemnom prostredí. V rámci podpory rozšírenia duálneho vzdelávania sme poskytovali zamestnávateľom pomoc pri vybavovaní formálnych náležitosti pri ich certifikácii, spracovaní prehľadu vhodných odborov a škôl, s ktorými by mohli nadviazať spoluprácu.

Kariérni konzultanti intenzívne pracovali na rozšírení povedomia o potrebe podpory kariérového poradenstva v školách. Po prvých návštevách ZŠ a SŠ, kde boli predstavené RCK s upriamením na podporu kariérového poradenstva, sa podarilo v niektorých nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu formou mentoringu kariérového poradcu školy.

Zamestnanci RCK na základe existujúcich a nových kontaktov pracovali aj na príprave a realizácii exkurzií v niekoľkých podnikoch a firmách. Exkurzie boli organizované ako pre žiakov základných škôl, tak pre žiakov stredných škôl.

Vytvorili sme formulár na zber údajov od firiem o ich predpokladaných potrebách (identifikovanie zaradenia požadovaných pracovných pozícii k príslušným študijným odborom). Údaje boli v mesiaci august vyzbierané a poskytnuté odboru školstva ako podklad k určeniu počtu žiakov 1.ročníkov.

Jednou z aktivít RCK na začiatku monitorovacieho obdobia bola propagácia a organizácia „Online burzy SŠ BBSK“, ktorej sa v termíne 9.2.-18.2.2022 zúčastnilo 83 stredných škôl z BBSK. Na online burze sme vysielali videovizitky škôl poprekladané radami, akým spôsobom si vybrať strednú školu, aké sú požiadavky škôl a tiež mali sledujúci možnosť zapojiť sa do živého chatu s pracovníkmi školy a pýtať sa na konkrétne záležitosti, ktoré ich zaujímali. Na tomto podujatí sa prostredníctvom online prostredia aktívne podieľali všetky regionálne centrá kariéry. Po uskutočnení akcie sme následne zbierali spätnú väzbu a zistenia zo strany zapojených stredných škôl, ako aj postrehy a podnety základných škôl, ktoré sa na podujatí zúčastnili. Ďalšia „online burza stredných škôl“ sa konala na jeseň v termíne 21.11.- 25.11.2022. Do tejto akcie bolo zapojených 76 stredných škôl z nášho kraja.

RCK v Brezne v dňoch 25.-26.10.2022 organizovalo akciu „Deň remesiel“ v spolupráci s Horehronským múzeom, Spojenou školou v Brezne, Hotelovou akadémiou v Brezne a Spojenou školou v Poltári za účelom zážitkového predstavenia odborov, ktoré sa momentálne vyučujú na SŠ a pohľad na vzdelávanie v minulosti. Múzeum predstavilo historickú časť a školy tú dnešnú. Akcie sa zúčastnili žiaci z celého okresu Brezno.

RIZIKÁ

Najzásadnejším problémom na začiatku monitorovacieho obdobia bola situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19. Množstvo stretnutí sa realizovalo len v online priestore, čo je najmä vo firemnom prostredí menej efektívne. Zatváranie škôl a časté práceneschopnosti zamestnancov BBSK ako aj zamestnancov škôl oneskorili niektoré čiastkové aktivity, ktorých plnenie sme následne museli urýchliť, aby dôsledky pandémie nemali dopad na plnenie cieľov a ukazovateľov projektu.

Ďalšou identifikovanou výzvou v priebehu realizácie projektu v minulom bola nedostatočná vedomosť škôl o inováciách ŠKVP a zároveň aj o práci so ŠKVP. Preto sme sa zamerali na posilnenie vedomia a zmenu prístupu k vytváraniu a priebežným úpravám v ŠkVP.

V súvislosti s inováciami ŠkVP sme intenzívnejšie zaznamenali problém so záujmom žiakov ZŠ o študijné odbory remeselného charakteru (ako murár, klampiar), kedy sa minimálny počet žiakov hlási na tieto odbory. Práve tieto práce manuálneho charakteru sú však aktuálne veľmi žiadané z hľadiska štruktúry remesiel v našom regióne. Snažíme sa preto o lepšie prepojenie dopytu a ponuky a zatraktívnenie menej žiaducich pracovných pozícií.

V rámci oblasti inklúzie sme čelili komplikáciám pri obsadzovaní pracovných pozícií mentorov hlavne z dôvodu nedostatku kvalifikovaných uchádzačov na trhu práce a tiež z dôvodu malého počtu uchádzačov s maďarským jazykom pre prácu v južných oblastiach nášho kraja. Aktuálne máme však všetky pozície pracovníkov so žiakmi zo SZP/MRK obsadené.

V oblasti vzdelávania sme počas plánovania vzdelávacích aktivít narazili na riziko spojené so zvýšením cien vzdelávacích aktivít oproti predpokladanej úrovni stanovenej rozpočtom, čo sa negatívne odrazilo najmä na možnostiach, ktoré sme mali pri výbere najlepších vhodných poskytovateľov vzdelávacích programov a školení. Napriek tomu sa nám podarilo zazmluvniť schopných lektorov a realizovať 34 školení v uplynulom roku.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.