Názov projektu: „Chatbot pre kraj“ 

Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie 

Kód projektu: 311070ANP5 

Žiadosť o NFP: NFP311070ANP5 - Chatbot pre kraj 

NACE projektu: 84110 – Všeobecná verejná správa 

Operačný program: 311000 – Integrovaná infraštruktúra (OPII) 

Prioritná os: 311070 – Informačná spoločnosť 

Zmluva o NFP č.: Z311071ANP5 

Zazmluvnená suma NFP: 712 105,65 EUR 

Hlavný cieľ projektu: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami 

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt 

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  

Prijímateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Základné informácie o projekte: 

Primárnou funkciou Chatbota bude automatická komunikácia s verejnosťou a paralelne bude moderným inteligentným riešením zberu, vyhodnocovania a zobrazovania dát v rámci rozsahu činnosti Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a služieb pri organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Systém bude využívať tieto dáta ako dátovú základňu pre jeho fungovanie na komunikáciu prostredníctvom webstránky Banskobystrického samosprávneho kraja. Dátová základňa (dátový sklad) bude využívaná pre automatickú interakciu s verejnosťou ako aj pre vytváranie analýz a štatistík podľa potrieb a požiadaviek BBSK, čím značne urýchli a uľahčí práce všetkým zamestnancom BBSK. Touto formou interakcie s verejnosťou sa všeobecne zlepší prístup k informačným komunikačným technológiám a zvýši potenciál ich používania a kvality. Chatbot bude využívať aj roboticko-procesnú automatizáciu s nasadením do niektorých procesov. Výsledkom projektu má byť naplnenie ukazovateľov - šesť nových optimalizovaných úsekov verejnej správy. Miesto realizácie je zamerané na celý Banskobystrický kraj – primárne pre verejnosť využívajúcu infraštruktúru alebo služby na tomto území, avšak s predpokladom využívania aj mimo neho (územie celej SR).  Výsledným efektom by mala byť optimalizácia digitálneho obsahu, formulárov, a zlepšenie prístupnosti informácií a služieb verejnej správy. 

Hlavné aktivity: 

1. Analýza a dizajn – začiatočná fáza projektu, ktorá bude zameraná na analýzu a realizáciu detailnému návrhu a prípravy projektu. V rámci plánovaného odhadu pôjde o oblasť konsolidácie dát a dosiahnutie požadovanej kvality údajov pre Chatbota.  

2. Nákup HW a SW - v tejto aktivite externý dodávateľ zabezpečí licencie softvérových produktov. 

3. Implementácia - pod implementáciou sa v danom prípade rozumie Implementácia Chatbota a RPA  tzn. nastavovanie „back-end“ samotného princípu fungovania Chatbotu opierajúc sa o štúdiu, naprogramovanie, vývoj, prípravu jednotnej informačnej databázy cez migráciu a integráciu údajov, otestovanie, školenia personálu a príprava relevantnej dokumentácie. Aktivita tiež zahŕňa definovanie scenárov použitia, vytvorenie, nastavenie, konfiguráciu a „učenie“ Chatbota. Implementácia Chatbota na mieru do webového prostredia BBSK je plánovaná tak, aby prepájal relevantné informácie z aktuálnych dostupných interných a externých IS. Pri implementácii sa bude riešiť hlavne oblasť optimalizácie digitálneho obsahu, formulárov a služieb pre zabezpečenie prístupnosti v súlade s požadovanou legislatívou. 

4. Testovanie - v tejto fáze bude prebiehať predovšetkým funkčné a akceptačné testovanie (Chatbot, RPA), školenia personálu a príprava dokumentácia.  

5. Nasadenie - účelom tejto fázy je zabezpečenie správneho fungovania projektu, jeho vyhodnotenia a príprava činností po jeho dokončení a to najmä: Potvrdenie finálnej akceptácie produktov projektu a ich odovzdanie do prevádzky; Vyhodnotenie výkonnosti projektu, cieľov a prínosov projektu, produktov projektu; Identifikácia ponaučení pre budúce projekty.  

Proces implementácie, nasadenia resp. celkový výkon práce samotného dodávateľa diela bude priebežne monitorovaný tak, aby BBSK mal istotu, že projekt napreduje a je v zhode so Zmluvou o NFP, vecným zameraním projektu, rozpočtom, harmonogramom, pravidlami oprávnenosti a inou relevantnou dokumentáciou. Tiež sa priebežne bude sledovať rozsah, kvalita, riziká a prínosy. 

Cieľová skupina projektu:  

• FO - občania BBSK, ktorý využívajú služby na úrovni BBSK;  

• FO - zamestnanci BBSK;  

• FO - iné fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území BBSK a ktoré využívajú infraštruktúru alebo služby BBSK;  

• PO - BBSK;  

• PO - podnikatelia pôsobiaci na území BBSK alebo využívajúci infraštruktúru a služby BBSK;  

• PO - iné organizácie. 

Projekt definuje cieľové hodnoty a výstupy, ktoré by mal projekt dosiahnuť. Dotknuté ukazovatele v súvislosti s cieľom OPII sú nasledovné:  

P0224: Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy: 6  

• Cestná doprava; 

• Farmácia; 

• Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi; 

• Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo; 

• Štátna starostlivosť o mládež a šport; 

• Zdravotná starostlivosť a ochrana zdravia. 

Situácia po realizácii projektu vychádza z naplnenia cieľa – projekt by mal definitívne zlepšiť kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb verejnej správy (BBSK) pre občanov s ich zjednodušením a zvýšenou prehľadnosťou. Ich používanie prinesie občanom vyššiu pridanú hodnotu, získajú možnosť navigácie vo svojich životných situáciách a podporu v rozhodovaní tak, aby žili kvalitnejší a lepší život, aby im služby pomáhali a boli rýchle a personalizované.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.