Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). Existujú prísne pravidlá, ktoré sa týkajú jeho obsahu. To znamená, že jeho obsah nesmie byť v rozpore:

  • s Ústavou Slovenskej republiky,
  • s ústavnými zákonmi,
  • medzinárodnými zmluvami s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
  • so zákonmi a s nariadeniami vlády.

Aby sa VZN stalo platným, musí ho najprv samosprávny kraj vyhlásiť. Vyhlásenie v tomto prípade znamená zverejnenie jeho úplného znenia na úradnej tabuli po dobu najmenej 15 dní. VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia. Okrem toho sa VZN zverejní aj v mieste obvyklým spôsobom.

Existujú aj výnimky a to v prípade odôvodneného verejného záujmu – vtedy sa môže ustanoviť skorší začiatok účinnosti VZN, najskôr však dňom jeho vyhlásenia.

Podmienky zverejňovania VZN samosprávnymi krajmi detailne definuje § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

V prípade, že máte záujem zaslať Úradu BBSK pripomienky k návrhom VZN, kliknite sem:

PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHOV VZN

Pokiaľ si chcete pozrieť zoznam platných VZN, pokračujte ďalej tu:

PLATNÉ VZN


 

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače