Informovanie o voľných miestach pre žiakov na stredných školách

Odbor školstva vás prostredníctvom tejto stránky informuje o voľných miestach pre študentov na stredných školách. Navyše máte možnosť nahliadnuť do dokumentov ako napríklad Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania, Plán výkonov pre prijímacie konanie pre 1. ročník stredných škôl, Ponuku pomaturitného nadstavbového štúdia a externého štúdia. Ďalej poskytujeme informácie o prijímacom konaní na stredné školy pre aktuálny školský rok, profilových predmetoch na prijímacie skúšky na stredných školách a o školách, ktoré konajú 2. kolo prijímacieho konania.

Odbor školstva zverejňuje informáciu o naplnenosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK k 5.6.2020. Dokument tu má informačný charakter, pre aktuálny stav naplnenosti Vám odporúčame kontaktovať priamo školu.

Návrh očakávaného počtu žiakov 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, určilo Banskobystrickému samosprávnemu kraju 1,07 násobok pre určovanie počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022. Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022 určuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju 4 735 žiakov.

 Prognóza počtu žiakov, ktorí budú prijatí do I.ročníka SŠ pre školský rok 2021/2022 v jednotlivých odboroch vzdelávania v územnej pôsobnosti BBSK (PDF dokument, 118kB)

Súvisiaca legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa vám po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače