Verejným poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená/založená obcou alebo vyšším územným celkom (VÚC), prípadne priamo VÚC, ak je poskytovateľom základného sociálneho poradenstva. Neverejnými poskytovateľmi sú iné právnické, prípadne fyzické osoby, poskytujúce sociálne služby.

Poskytovatelia sociálnych služieb, ktorých zriaďuje BBSK, sú rozpočtové organizácie financované v plnej výške z rozpočtu VÚC. Informácie o výške pridelených finančných prostriedkov sa nachádzajú v Záverečnom účte BBSK za príslušný rok.

VÚC poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách neverejným poskytovateľom, ktorí poskytujú také sociálne služby, ktoré patria do kompetencie VÚC a tiež verejným poskytovateľom, ktorých zriaďovateľom/zakladateľom je iný vyšší územný celok a ktorí poskytujú vybrané druhy sociálnych služieb, ktoré sú v kompetencie VÚC. Neverejným poskytovateľom sa poskytuje finančný príspevok na prevádzku, ktorého výška sa odvíja od bežných výdavkov a bežných príjmov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. V prípade, že BBSK určitý druh sociálnej služby neposkytuje, môže sa príspevok na prevádzku stanoviť aj podľa bežných výdavkov inej VÚC, alebo priamo bežných výdavkov neverejného poskytovateľa. Verejným poskytovateľom, ktorých zriaďovateľom je iná VÚC sa uhrádzajú ich ekonomicky oprávnené náklady znížené o výšku úhrady platenú prijímateľom sociálnej služby.

BBSK je v zmysle zákona o sociálnych službách povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu, ktorou je:

 1. sociálna služba v zariadení:
  • útulok,
  • domov na polceste,
  • zariadenie núdzového bývania,
  • zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
  • zariadenie podporovaného bývania,
  • rehabilitačné stredisko,
  • domov sociálnych služieb,
  • špecializované zariadenie,
 2. služba včasnej intervencie,
 3. tlmočnícka služba,
 4. sociálna služba v integračnom centre,
 5. podpora samostatného bývania,
 6. špecializované sociálne poradenstvo ako samostatná odborná činnosť,
 7. sociálna rehabilitácia ako samostatná odborná činnosť.

V prípade, že má neverejný poskytovateľ sociálnej služby záujem o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku od BBSK, podáva v súlade s § 74 ods. 11 zákona o sociálnych službách písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorá patrí do kompetencie vyššieho územného celku.

Žiadosť o poskytovanie finančného príspevku na nasledujúci kalendárny rok sa podáva 1x ročne v čase prípravy rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, t. j. zvyčajne v mesiacoch jún/júl, a to na základe výzvy, ktorú BBSK zverejní na svojich webových stránkach.

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby nájdete v tejto sekcii.

V prípade, že má neverejný poskytovateľ sociálnej služby záujem o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku od BBSK, podáva v súlade s § 74 ods. 11 zákona o sociálnych službách písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorá patrí do kompetencie vyššieho územného celku.

Žiadosť podáva neverejný poskytovateľ kedykoľvek v priebehu roka pred začatím poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom na území BBSK. V žiadosti neverejný poskytovateľ uvedie identifikačné údaje budúceho poskytovateľa sociálnej služby a tiež fyzickej osoby, ktorej sa budú poskytovať sociálne služby, bližšiu špecifikáciu druhu a formy sociálnej služby a ďalšie údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní FP (viď tlačivo žiadosti nižšie). Zároveň neverejný poskytovateľ v súlade s § 75 ods. 16 zákona o sociálnych službách uvedie výšku finančného príspevku na prevádzku, ktorú mu určí vyšší územný celok v územnom obvode ktorého sa NP nachádza. V rovnakej výške mu bude poskytnutý aj finančný príspevok na prevádzku z BBSK.

TLAČIVO: 

Žiadosť o poskytovanie FP na prevádzku sociálnej služby - nový poskytovateľ (25 kB)

Žiadosť o poskytovanie FP na prevádzku sociálnej služby - nový poskytovateľ (190 kB)

Poskytovatelia sociálnych služieb sú v súlade so zákonom o sociálnych službách povinní zverejňovať údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za predchádzajúci kalendárny rok. Jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK majú údaje o výške EON zverejnené na svojich webových stránkach a zároveň ich môžete nájsť sumárne za všetky zariadenia aj v nasledujúcich dokumentoch.

Ekonomicky oprávnené náklady v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK za rok 2023 (112 kB)

Ekonomicky oprávnené náklady v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK za rok 2022 (140 kB)

Ekonomicky oprávnené náklady v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK za rok 2021 (138 kB)

Ekonomicky oprávnené náklady v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK za rok 2020 (137 kB)

Ak BBSK zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, BBSK uhrádza tomuto poskytovateľovi sociálnej služby ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

Žiadosť o úhradu ekonomicky oprávnených nákladov (EON) podáva verejný poskytovateľ kedykoľvek v priebehu roka pred začatím poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom na území BBSK. V žiadosti verejný poskytovateľ uvedie identifikačné údaje budúceho poskytovateľa sociálnej služby a tiež fyzickej osoby, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba, bližšiu špecifikáciu druhu a formy sociálnej služby a ďalšie údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy o úhrade EON. Povinnou prílohou žiadosti je zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

TLAČIVO: 

Žiadosť o úhradu EON (25 kB)

Žiadosť o úhradu EON (177 kB)

Výška finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby sa stanovuje v súlade s § 77 zákona o sociálnych službách na základe priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK za predchádzajúci rok po zohľadnení priemerného príjmu z príspevku, ktorý neverejným poskytovateľom poskytlo MPSVR za predchádzajúci kalendárny rok, a to v členení podľa druhu a formy sociálnej služby a kapacity zariadenia na jedného prijímateľa sociálnej služby na rok.

Súvisiace dokumenty: 

Priemerné bežné výdavky a príjmy pre poskytovanie finančného príspevku na prevádzku na rok 2024 (94 kB)

Priemerné bežné výdavky a príjmy pre poskytovanie finančného príspevku na prevádzku na rok 2023 (108 kB)

Priemerné bežné výdavky a príjmy pre poskytovanie finančného príspevku na prevádzku na rok 2022 (173 kB)

Priemerné bežné výdavky a príjmy pre poskytovanie finančného príspevku na prevádzku na rok 2021 (245 kB)


Priemerné bežné výdavky za r. 2023 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona 448_2008 Z. z. o sociálnych službách (161 kB)

Priemerné bežné výdavky za r. 2022 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (27.9 kB)

Priemerné bežné výdavky za r. 2021 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448_2008 Z. z. o sociálnych službách (148 kB)

Priemerné bežné výdavky za r. 2020 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448_2008 Z. z. o sociálnych službách (147 kB)

Mgr. Martina Mišurová - financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a verejných poskytovateľov mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

mobil: 0948 158 657

telefón: 048/4325 574

e-mail: martina.misurova@bbsk.sk


Mgr. Petra Halamová - financovanie zariadení sociálnych služieb zriadených BBSK (bežné výdavky)

mobil: 0948 943 150

telefón: 048/432 51 31

e-mail: petra.halamova@bbsk.sk


Mgr. Eva Geistová - financovanie zariadení sociálnych služieb zriadených BBSK (kapitálové výdavky a realizácie investičných akcií)

mobil: 0948 943 114

telefón: 048/432 55 92

e-mail: eva.geistova@bbsk.sk

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.