Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Je volený na obdobie šiestich rokov. 

Hlavným kontrolórom BBSK je Ing. Jaroslav Hazlinger.

Kontrolná činnosť

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj užíva podľa osobitných predpisov. Kontrolnou činnosťou je aj kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrola plnenia uznesení a kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. 

Kontrolnej činnosti podlieha úrad samosprávneho kraja, organizácie zriadené samosprávnym krajom, právnické osoby s majetkovou účasťou kraja, osoby nakladajúce s majetkom kraja, osoby, ktorým bol majetok samosprávneho kraja prenechaný na užívanie a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu samosprávneho kraja dotácie alebo finančné výpomoci. 

Hlavný kontrolór plní nasledujúce úlohy: 

  • vykonáva kontrolnú činnosť, 
  • každých šesť mesiacov predkladá zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, 
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja a k návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja, 
  • na požiadanie zastupiteľstva alebo predsedu samosprávneho kraja predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu, 
  • predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ, 
  • vykonáva kontrolu, ak ho o to požiada zastupiteľstvo, 
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom, 
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach zastupiteľstva a na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom. 


Odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra zabezpečuje Útvar hlavného kontrolóra. Viac informácií je k dispozícii na stránke: Útvar hlavného kontrolóra | BBSK.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.