Komponent 2

Sociálna ekonomika

Východisková situácia:
Zhoršujúca sa životná úroveň a vysoká miera nezamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb, sociálne vylúčených osôb,  osôb ovplyvnených generačnou chudobou a osôb žijúcich pod hranicou chudoby ako dôležitá prekážka pre budovanie konkurencieschopnej miestnej a regionálnej ekonomiky v BBSK.

Banskobystrický kraj sa radí medzi najmenej rozvinuté kraje v Slovenskej republike. V októbri 2020 bola miera nezamestnanosti na Slovensku 7,35 %, pričom v BBSK to bolo 9,46 %. 9 z 13 okresov má vyššiu mieru nezamestnanosti ako slovenský priemer. V sociálnej ekonomike vidí BBSK cestu ako znižovať nezamestnanosť prostredníctvom realizácie projektov a programov zabezpečujúcich prístup nezamestnaných na trh práce.

S cieľom podpory zamestnanosti vykonáva BBSK priame aj nepriame aktivity. Medzi priame aktivity patrí zakladanie sociálnych podnikov. V súčasnosti je na území BBSK vyše 70 registrovaných sociálnych podnikov, resp. príjemcov služieb Integrovaného centra podpory. BBSK má vo svojej pôsobnosti 3 sociálne podniky, z toho 2 registrované sociálne podniky. Podporu a pomoc sociálnym podnikom poskytuje kraj aj nepriamou formou, a to priamym zadaním zákaziek sociálnym podnikom alebo vyhlásením výzvy pre lokálnych farmárov a poľnohospodárov, čím prispieva k ich udržateľnosti v kraji. 

Cieľom týchto aktivít je nielen zvýšenie zamestnanosti, ale aj zlepšenie pracovných zručností a pracovných návykov, zlepšenie úrovne bývania, kvality života a v konečnom dôsledku aj zabráneniu odlivu ľudí z kraja.

Aktivita 1: Hodnotenie dopytu a identifikácia služieb, ktoré má poskytovať Integrované centrum podpory (ďalej len „ICP“) alebo organizačná jednotka v pôsobnosti Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. (ďalej len „RA BBSK“): 

 • analýza a identifikácia podporných služieb, ktoré vyžadujú existujúce a budúce sociálne podniky (SP) , ktoré v súčasnosti ešte nie sú zabezpečované alebo sú poskytované neefektívne;    
 • skúmanie celosvetových osvedčených postupov pri vytváraní porovnateľných kapacít;    
 • definícia rozsahu a funkcií ICP na základe analýzy nedostatkov/dopytu;    
 • vypracovanie harmonogramu ICP vrátane požiadaviek na zdroje, identifikácia mechanizmu pre financovanie centra a poskytovaných služieb;    
 • vytvorenie finančného plánu a plánu udržateľnosti vrátane vytvorenia finančných mechanizmov a identifikácie zdrojov financovania na zabezpečenie podpory a fungovania sociálnych podnikov;
 • vytvorenie mechanizmu poskytovania priamej a nepriamej pomoci sociálnym podnikom;    
 • prerozdelenie úloh, kompetencií, tvorba organizačnej štruktúry a jej fázovanie v zmysle plánovanej činnosti ICP, nastavenie mzdovej politiky na strane BBSK, náplní práce zamestnancov centra;    
 • vytvorenie a zabezpečenie otvorených komunikačných kanálov a stratégie medzi zainteresovanými stranami a smerom k cieľovej skupine, t. j. sociálnym podnikom;    
 • zabezpečenie sieťovania a prepojenia aktérov zo štátnej správy, tretieho a súkromného sektora;    
 • vypracovanie Akčného plánu, ktorý naplánuje činnosti pre zriadenie ICP s prihliadnutím na procesy na úrovni BBSK;    
 • absolvovanie študijnej návštevy prostredníctvom programu technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX) ;    
 • príprava projektovej dokumentácie na zriadenie centra.       

Aktivita 2: Zriadenie ICP / zriadenie organizačnej zložky na úrovni Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. (ďalej len „RA BBSK“)

Cieľom tejto aktivity bude zriadenie Integrovaného centra podpory / útvaru na úrovni Rozvojovej agentúry BBSK, n.o . na poskytovanie komplexných inštitucionálnych služieb existujúcim alebo budúcim sociálnym podnikom:

 • príprava žiadostí o financovanie na zriadenie centra/tímu;    
 • zriadenie Integrovaného centra podpory/tímu a identifikácia priestorových požiadaviek na zriadenie centra;    
 • zabezpečenie priestorov, materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia centra;    
 • pokračujúce budovanie povedomia, komunikácia s relevantnými štátnymi orgánmi ohľadom pokroku v komponente, identifikácie a mobilizácie zdrojov financovania v programovom období 2021 – 2027 s cieľom zabezpečiť vytvorenie centra/tímu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.