logo Zlepšenie integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením

Komponent 1

Zlepšenie integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením

Aktivita 1.1. Komplexný návrh projektu integrácie MRK v obci Telgárt, BBSK

Východisková situácia: 

Obec Telgárt má 1466 obyvateľov (k 31. 12. 2022), z toho 801-900 (51-60%) Rómov. V obci sa nachádzajú dve segregované osady. Jedna z osád, kde žijú najchudobnejšie rómske rodiny, bola zasiahnutá rozsiahlym požiarom, pri ktorom prišlo o strechu nad hlavou približne 100 ľudí. K požiaru došlo v noci z 19. na 20. júla 2023. Plamene úplne zničili osem drevených chatrčí a niektoré ďalšie boli tiež poškodené. Táto situácia viedla k tomu, že obec Telgárt vyhlásila mimoriadny stav. Rodiny boli dočasne ubytované v stanoch, ide však len o dočasné riešenie. Obec naliehavo potrebuje pomoc pri hľadaní dlhodobých riešení integrácie MRK.

Aktivita 1: Príprava akčného plánu na strednodobé a dlhodobé zlepšenie integrácie MRK v obci Telgárt

Akčný plán by mal byť navrhnutý a následne realizovaný v niekoľkých fázach, ktoré budú odrážať individuálne potreby v rámci komplexného prístupu zlepšujúceho integráciu MRK prostredníctvom:

 • participatívneho hodnotenia zraniteľnosti pri katastrofách a obnovy;
 • zabezpečenia základnej infraštruktúry (voda, kanalizácia, elektrina, cesty atď.) a zabezpečenia sociálnej a vzdelávacej infraštruktúry;
 • zabezpečenia trvalého bývania za aktívnej účasti MRK na výstavbe a/alebo sociálneho bývania;
 • návrh komplexných aktivít zameraných na integráciu, rozvoj ľudského kapitálu a podporu občanov z MRK v kľúčových oblastiach (materstvo, rodičovské kompetencie, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, občianske kompetencie a finančná gramotnosť);
 • návrh integrovaných aktivít zameraných na rozvoj mäkkých zručností vrátane pracovných a sociálnych zručností;
 • zapracovanie akčného plánu (pozostávajúceho z plánu riadenia rizík súvisiacich s katastrofami a zraniteľnosti, plánu odozvy a investičného plánu) do každoročnej revízie a/alebo aktualizácie programu miestneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Telgárt.

Aktivita 2: Poskytovanie podpory obci pri príprave projektov a investícií v oblasti inklúzie

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre tvrdé investície (základná infraštruktúra a bývanie) a mäkké investície (rozvoj mäkkých zručností – spojených s infraštruktúrou). Predkladanie týchto navrhnutých projektov na financovanie z určených zdrojov/mechanizmov (najmä z fondov EÚ).
 • Akčný plán s komplexným prístupom zlepšujúci integráciu MRK postihnutých požiarom v obci Telgárt v súlade s princípmi 3D.
 • Technická a strategická podpora obci pri príprave projektovej dokumentácie pre tvrdú infraštruktúru a mäkké investície súvisiace s inklúziou MRK.

Aktivita 1.2. Inklúzia vo vzdelávaní v pilotných stredných odborných školách BBSK

Východisková situácia: 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane marginalizovaných rómskych komunít, u ktorých je vysoké riziko predčasného ukončenia stredoškolského odborného vzdelávania z rôznych dôvodov, čo spôsobuje ich nízku zamestnateľnosť a súvisiace sociálno-ekonomické javy, ako aj slabú integráciu. 

Aktivita 1: Výber maximálne piatich pilotných stredných škôl s vysokým rizikom predčasného ukončenia školskej dochádzky žiakmi, analýza osvedčených postupov zo zahraničia, týkajúcich sa znižovania podielu žiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, so zameraním na žiakov z MRK, a návrh súboru opatrení a mechanizmov systémových zmien na základe analýzy a prehľadu osvedčených postupov zo zahraničia.

Čiastkové aktivity zahŕňajú:

 • výber maximálne piatich pilotných stredných škôl s vysokým rizikom predčasného ukončenia školskej dochádzky medzi ich žiakmi, ktoré sú ochotné vstúpiť do pilotného programu;
 • analýza osvedčených postupov zo zahraničia v porovnaní s praxou na Slovensku. Porovnanie rozdielov medzi slovenskou praxou a praxou zo zahraničia so zameraním na systémové zmeny, ktoré riešia súvisiace výzvy;
 • návrh súboru systémových a legislatívnych opatrení zameraných na vytvorenie mechanizmov, ako podporiť a motivovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít k ukončeniu stredoškolského štúdia a následnému vstupu na trh práce;
 • návrh súboru opatrení zameraných na vytvorenie mechanizmov podporujúcich osobnostný rozvoj žiakov stredných škôl s dôrazom na mäkké a sociálne zručnosti, vrátane podpory aktivít v rámci učenia sa službou iným (tzv. service-learningu), ktoré žiakom umožnia získať praktické zručnosti a skúsenosti prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti;
 • spoločný návrh súboru fyzických inkluzívnych prvkov pre školy, a to aj prostredníctvom projektov z externých finančných zdrojov, ako sú fondy politiky súdržnosti alebo plán obnovy a odolnosti: zriadenie konzultačnej miestnosti, vybavenie priestorov školy nábytkom, ktorý umožňuje žiakom pracovať spoločne v malých skupinách, umožnenie neformálnych stretnutí a komunikácie v spoločných priestoroch školy. Príprava návrhov projektov zameraných na mäkké a tvrdé investície.
logo BBSK, Európska komisia, World Bank Group, MIRRI, EÚ - Európsky sociálny fond, OP-EVS

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.