Zákony

Zákon č. 596/2003 Z. z.

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. 93/2020 Z. z.) definuje úlohy orgánov štátnej správy v školstve  a určuje ich pôsobnosť pri tvorbe siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

Zákon č. 596/2003 Z. z.

Zákon č. 597/2003 Z. z.

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (č. 93/2020 Z. z.) upravuje financovanie škôl a školských zariadení, ako aj poskytovanie príspevkov pre školy zaradené do siete podľa osobitného predpisu. 

Zákon č. 597/2003 Z. z.

Zákon č. 245/2008 Z. z.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. 93/2020 Z. z.) ustanovuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. 

Zákon č. 245/2008 Z. z.

Zákon č. 440/2015 Z. z.

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 148/2020 Z. z.) upravuje šport, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť verejných orgánov v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe. 

Zákon č. 440/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. 209/2018 Z. z.) upravuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných odborných škôl. 

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 568/2009 Z. z.

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. 188/2015 Z. z.) upravuje celoživotné vzdelávanie, v ktorom ďalšie vzdelávanie nadväzuje na vzdelanie dosiahnuté v školskom vzdelávaní. 

Zákon č. 568/2009 Z. z.

Zákon č. 138/2019 Z. z.

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 310/2019 Z. z.) upravuje práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj. 

Zákon č. 138/2019 Z. z.

Zákon č. 10/1996 Z. z.

Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (č.373/2019 Z. z.) upravuje kontrolu plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy. 

Zákon č. 10/1996 Z. z.

Zákon č. 9/2010 Z. z.

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (č. 6/2019 Z. z.) upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických alebo právnických osôb. 

Zákon č. 9/2010 Z. z.

Zákon č. 302/2001 Z. z.

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (č. 73/2020 Z. z.)  

Zákon č. 302/2001 Z. z. 

Zákon č. 416/2001 Z. z.

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (č. 440/2015 Z. z.) ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na samosprávne kraje. 

Zákon č. 416/2001 Z. z.

Zákon č. 357/2015 Z. z.

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 372/2018 Z. z.) upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu. 

Zákon č. 357/2015 Z. z.

Vyhlášky ministerstva školstva

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (č. 230/2009 Z. z.) 

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 526/2021 Z. z.

Vyhláška 526/2021 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

Vyhláška MŠ SR č. 526/2021 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 142/2018 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 142/2018 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov 

Vyhláška MŠ SR č. 142/2018 Z. z.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 245/2019 Z. z.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 245/2019 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 245/2019 Z. z.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 241/2018 Z. z.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 241/2018 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 241/2018 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 321/2008 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole upravuje spôsob organizácie výchovy a vzdelávania v jazykových školách. 

Vyhláška MŠ SR č. 321/2008 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 24/2022 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

Vyhláška MŠ SR č. 24/2022 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov (č. 581/2010 Z. z.) 

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 22/2022 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Vyhláška MŠ SR č. 22/2022 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 206/2022 Z. z.

Vyhláška MŠ SR č. 206/2022 Z. z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Vyhláška MŠ SR č. 206/2022 Z. z.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. z o strednej škole 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.