Samosprávne kraje spravujú množstvo agendy s potenciálom pre participatívne plánovanie. O participácii začíname premýšľať vtedy, keď je dôležité otvoriť diskurz s relevantnými aktérmi. Sú to tí, ktorých rozhodnutia kraja najvýraznejšie ovplyvnia, ktorí mierou svojho poznania dokážu zvýšiť kvalitu takýchto rozhodnutí a tiež tí, ktorí budú následne nositeľmi týchto rozhodnutí, budú ich realizovať v praxi. Participatívne plánovanie je možné využívať pri príprave projektov, strategických dokumentov, revitalizácii verejných priestorov a budov, získavaní spätnej väzby verejnosti alebo pri nastavovaní rozpočtov.

Koordinátori participatívnych procesov pôsobia na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja od januára 2022 v rámci Národného projektu Participácia II. Národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. je realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Odborné vedenie projektu má na starosti Participation Factory z Prahy, ktorých úlohou je najmä viesť a pripravovať koordinátorov participatívnych procesov v prostredí ich úradov. Do projektu sa zapojilo 5 vyšších územných celkov, pričom v každom pôsobia 3 koordinátori. Ich úlohou je zaviesť participatívne plánovanie do bežného chodu úradu a poskytovať odbornú a metodickú podporu pri plánovaní a realizácii participatívnych procesov.

Z kvalitne nadizajnovaného a realizovaného participatívneho plánovania benefituje verejnosť, ako aj samotný úrad. Zvyšuje sa miera dôvery, prijímajú sa adresnejšie a efektívnejšie rozhodnutia, a minimalizujú sa konflikty. Participácia umožňuje prehlbovať verejnú kontrolu a zúčtovateľnosť, a zároveň je jedným z protikorupčných pilierov.

Viac o projekte tu: Participácia a regionálna územná samospráva, Ministerstvo vnútra SR - Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (minv.sk)

foto pani Vrbjarová Martincová

Dorota Vrbjarová Martincová – od januára 2022 pôsobí ako koordinátorka participácie v Banskobystrickom samosprávnom kraji. V tíme má úlohu tímlíderky. Vysokoškolské vzdelanie získala v odbore politológia na Univerzite Mateja Bela. Po škole pôsobila ako pracovníčka pre komunitný rozvoj v Komunitnom centre Sásová v Banskej Bystrici, kde spoločne s ľuďmi zo susedstva založila komunitnú záhradu a manažovala množstvo projektov a podujatí zameraných na budovanie komunity a podporu aktívneho občianstva. Neskôr pracovala v mimovládnej organizácii CEEV Živica ako manažérka medzinárodného projektu Eat responsibly! so zameraním na globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby. Bola tiež súčasťou tímu najväčšieho envirovzdelávacieho programu na svete Eco-schools, kde fungovala ako metodička a lektorka.

foto pani Kamenská

Júlia Kamenská – od januára 2022 je koordinátorkou participácie na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. V tíme zastáva pozíciu technického guru a prierezovo prikladá ruku k projektom akéhokoľvek typu. Vysokoškolské vzdelanie získala v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, s polročnými zastávkami v Sofii a Varšave. Stáž absolvovala v Bezpečnostnej rade SR, ako aj na Oddelení kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja. V roku 2022 úspešne ukončila rigorózne konanie v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia.

Kvetoslava Rábelyová - od januára 2023 je súčasťou tímu koordinátoriek participácie na úrade BBSK. Po ukončení vysokoškolských štúdií pracovala na viacerých pozíciách v školstve, v r. 2012 stála pri zrode Súkromnej MŠ Montessori vo Zvolene. Záujem systematicky viesť školy k poznaniu a uplatňovaniu participatívnych procesov ju v r. 2018 priviedol do mimovládnej organizácie CEEV Živica, kde pracovala ako regionálna koordinátorka envirovýchovného programu Zelená škola.

Participatívne projekty

Na Úrade BBSK testujeme nový model riadenia participatívnych procesov na týchto politikách/projektoch/zadaniach:

Úrad BBSK sa v roku 2022 zapojil do pomoci osobám utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Od 1. januára 2023 je táto aktivita realizovaná ako projekt Help Ukraine s podporou nadácie VELUX FOUNDATIONS. Projekt končí 31. decembra 2023.

Cieľ projektu: Poskytovať humanitárnu pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny bezprostredne po ich príchode na územie BBSK. Vytvoriť dlhotrvajúcu efektívnu podporu pre tých, ktorí v regióne zostávajú, a plne ich tak začleniť do pracovného a sociálneho života.  

Ciele participatívneho procesu:

 1. Nastaviť vyhovujúci model spolupráce aktérov (organizácií, verejných inštitúcií ap.). – Pomáhajúce organizácie majú často rovnakú náplň práce i rovnakú cieľovú skupinu, preto potrebujú vhodnú koordináciu a mediovanie možných konfliktov. Tiež by im mal byť vytvorený priestor na vzájomné zdieľanie aktivít, hľadanie konkrétnych riešení, prehodnocovanie postupov, tvorbu partnerstiev pri písaní projektov (fundraising) ap. BBSK bol identifikovaný ako líder koordinácie pomoci, vytvorený model môže v budúcnosti slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie samosprávy.
 2. Pracovať s utečencami ako s cieľovou skupinou pri príprave strategických dokumentov BBSK (predbežne v oblasti kultúry, školstva a zdravotníctva). – Jedným z krokov úspešnej integrácie ľudí z Ukrajiny do pracovného a sociálneho života v kraji je zvýšenie miery a kvality ich zapájania do tvorby verejných politík. Preto je nevyhnutné poznať problémy, potreby a očakávania predmetných skupín a dať im možnosť spolupodieľať sa na tvorbe politík.

Účastníci procesu: Zástupcovia samospráv, zástupcovia organizácií poskytujúcich pomoc vojnovým utečencom prichádzajúcim na územie BBSK, Ukrajinci a Ukrajinky žijúci na území BBSK.

Ako a kde budú využité výstupy z participatívneho procesu? Výstupy z jednej fázy procesu poslúžia na nastavenie efektívneho modelu spolupráce medzi organizáciami (verejnými inštitúciami, samosprávami) a Úradom BBSK. Výstupy z druhej fázy budú odovzdané ako podklad pre tvorbu vybraných strategických dokumentov kraja.

Ako sa môže verejnosť zapojiť do participatívneho procesu? Jednotliví stakeholderi budú na stretnutia pozývaní v dostatočnom predstihu emailom, svoj záujem zúčastniť sa procesu vyjadria vyplnením registračného formulára. Na stretnutia vedúce k príprave verejných politík budú pozvaní nami vytipovaní aktéri z radov ukrajinskej komunity. S výzvou zapojiť sa do týchto aktivít plánujeme osloviť širokú ukrajinskú verejnosť žijúcu na našom území – výzva bude zverejnená na webovej stránke BBSK, na webových stránkach spolupracujúcich mimovládnych organizácií a inštitúcií, ako aj vo fyzickom priestore navštevovanom ukrajinskými odídencami.

Časový harmonogram: 

Október 2023 – december 2024: Pracovné stretnutia s pomáhajúcimi organizáciami (predpoklad: 4 stretnutia každé 3 mesiace).

December 2024: Vyhodnotenie nastaveného modelu spolupráce.

Apríl 2024 – december 2024: Pracovné stretnutia k zapájaniu odídencov ako cieľovej skupiny pri tvorbe relevantných strategických dokumentov kraja.

Projektový spis

Projektový rámec HUK (1.2 MB)


Výstupy z podujatí

Help Ukraine: stretnutie pomáhajúcich organizácií (5.2 MB)

Výstup z 2. dňa konferencie Help Ukraine 26. - 27. marca 2024 (1.16 MB)

Články k podujatiam

Help Ukraine:  stretnutie pomáhajúcich organizácií

Pomáhajúce organizácie sa zišli na konferencii Help Ukraine

Dátoví analytici z viacerých samosprávnych krajov sa zhodli na tom, že by bolo vhodné začať spolupracovať a zdieľať skúsenosti zo svojej pracovnej oblasti. Po dohode krajov dostal BBSK úlohu ako prvý hosťovať úvodné podujatie, ktoré cieľom je prediskutovať možnosti tvorby a nastavenia spoločnej platformy.

Hlavným zadaním je pomôcť nastaviť fungovanie „platformy“ (teda systému stretnutí a výmeny informácii), pomôcť zosieťovať a zblížiť účastníkov.

Stretnutia platformy by mali byť putovné a vždy by ich mal hostiť iný z krajov, vďaka čomu vidíme potenciál prepojiť okrem zamestnancov pracujúcich s dátami aj pracovníkov v oblasti koordinácie participácie. Platforma má potenciál vytvoriť pracovnú skupinu zastúpenú všetkými regiónmi, ktorá na základe pravidelných participatívnych stretnutí a zdieľaní odborného know-how zoptimalizuje zber a nakladanie s dátami naprieč celou regionálnou úrovňou.

Ciele projektu: Cieľom projektu je vytvoriť komunitu ľudí naprieč Slovenskom, ktorí sa vo svojej pracovnej činnosti venujú práci s dátami, GIS alebo územným plánom, a tým napomôcť k väčšej kooperácii medzi krajmi, viesť k spoločnému prístupu v rovnakých otázkach a takisto k zdieľaniu vzájomných skúseností.

Ciele participatívneho procesu sú: 

 • zosieťovať ľudí pracujúcich na úradoch VÚC s dátami, GIS alebo s územnými plánmi,
 • vytvoriť fungujúcu platformu, ktorá bude týchto ľudí združovať.

Účastníci procesu: Špecializovaní pracovníci samosprávnych krajov, ktorí sa na VÚC venujú problematike manažmentu a otvárania dát, GIS, IT a územnému plánovaniu.

Ako a kde budú využité výstupy z participatívneho procesu: Výstupy z participatívnych aktivít budú slúžiť ako podklady na vytvorenie spoločnej platformy účastníkov procesu.  

Ako sa môže verejnosť zapojiť do participatívneho procesu? Vybraní účastníci budú oslovení a pozvaní emailom na prvé stretnutie. Následne im bude po stretnutí zaslaný dotazník zameraný na technické nastavenie platformy, ktorý bude vychádzať z dát získaných na prvom osobnom stretnutí. Výsledky stretnutia i dotazníka budú účastníkom zaslané, pričom sa očakáva, že práve oni budú aktívni v kreovaní platformy. 

Časový harmonogram: 

 1. krok: jún 2023 – organizácia a uskutočnenie prvého stretnutia
 2. krok: júl 2023 – vyhodnotenie aktivít zo stretnutia a nastavenie, vytvorenie a rozoslanie dotazníka na získanie doplnkových dát
 3. krok: august 2023 – vyhodnotenie dotazníka a nastavenia modelu platformy
 4. krok: september 2023 – online stretnutie a konzultácia modelu platformy s účastníkmi procesu

Projektový spis

Projektový rámec - Tvorba dátovej platformy (269 kB)

Výstupy z podujatí

Pozvánka REGION DATA FORUM (1.25 MB)

Protokol REGION DATA FORUM (3.51 MB)

Články ku podujatiam

REGION DATA FORUM: Prvé stretnutie komunity privíta Banská Bystrica

REGION DATA FORUM: Prvé stretnutie za nami

Dokument slúži na určenie úloh a aktivít BBSK pre rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorými BBSK prispeje k napĺňaniu cieľov Envirostratégie BBSK v oblasti EVVO.  

Ciele verejnej politiky: zlepšenie a rozvíjanie podmienok pre praktickú realizáciu environmentálnej výchovy vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní na všetkých úrovniach, zvyšovanie environmentálneho povedomia samospráv, štátnej správy, samosprávy a verejnosti, využitie potenciálu prírodného a kultúrneho dedičstva Banskobystrického kraja na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov a návštevníkov a riešenie systémových problémov v oblasti EVVO.  

Ciele participatívneho procesu sú: 

 • vymedziť kompetencie kraja a organizácií poskytujúcich EVVO v regióne a nastaviť ich spoluprácu,
 • zistiť potreby samospráv pre 2. komponent v krajských envirocentrách (V 2. komponente ide o poradenstvo v oblasti životného prostredia primárne zamerané na samosprávy. Zahŕňať bude pomoc samosprávam s identifikáciou problémov životného prostredia na ich území, hľadanie vhodných a účinných riešení, zdrojov financovania a partnerov. Zároveň bude poskytovať pomoc s prípravou projektových zámerov), 
 • nastaviť koordináciu environmentálnej výchovy na školách. 

Účastníci procesu:   

 • poskytovatelia EVVO na území BBSK – lektori EVVO štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií, zástupcovia Ministerstva životného prostredia a Ministerstva školstva, 
 • samosprávy – starostovia obcí, primátori a odborní zamestnanci so zameraním na agendu územného plánovania a životného prostredia, 
 • zástupcovia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK – koordinátori EVVO na školách a v školských zariadeniach, pedagogickí zamestnanci, ktorí sa venujú agende EVVO, prípadne plánujú túto agendu v budúcnosti zastrešiť. 

Ako a kde budú využité výstupy z participatívneho procesu: výstupy z participatívnych aktivít budú zapracované do Koncepcie EVVO BBSK.  

Ako sa môže verejnosť zapojiť do participatívneho procesu?  

 • Účasťou na krajskom fóre „Kedy zvoní na envirovýchovu?“ na základe výzvy zverejnenej na web stránke BBSK a výzvy zasielanej všetkým školám, školským zariadeniam a relevantným zamestnancom škôl (v pôsobnosti BBSK). Záujemcovia sa môžu registrovať cez online formulár
 • Účasťou na online doplnkovom podujatí k fóru „Kedy zvoní na envirovýchovu“ na základe výzvy zaslanej všetkým školám, školským zariadeniam a relevantným zamestnancom škôl (v pôsobnosti BBSK). Záujemcovia sa môžu registrovať cez online formulár
 • Účasťou na verejných podujatiach organizovaných Úradom BBSK, o ktorých informácie budú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na web stránke v časti „Aktuality. 

Časový harmonogram: Participatívny proces bude prebiehať v siedmych hlavných krokoch pred odovzdaním dátových protokolov spracovateľovi koncepcie: 

 1. krok: Zadefinovanie cieľov participatívneho procesu, výber stakeholderov, vytvorenie dizajnu participatívneho procesu v spolupráci s Oddelením územného plánovania a životného prostredia BBSK – jún-január 2022/2023; 
 2. krok: krajské fórum „Kedy zvoní na envirovýchovu?“ – stretnutie so zástupcami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorí majú na starosti agendu environmentálnej výchovy s cieľom identifikovať problémy a potreby v kontexte realizácie EVVO na školách na základe výzvy (22.3.2023); 
 3. krok: online fórum „Kedy zvoní na envirovýchovu“ pre zástupcov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť na podujatí, na základe pozvania (14.4.2023); 
 4. krok: Participatívne fórum k vylaďovaniu kompetencií poskytovateľov EVVO na území kraja a nastaveniu spolupráce medzi ÚBBSK a poskytovateľmi EVVO – stretnutie so zástupcami mimovládnych organizácií a štátnych inštitúcií riešiacich agendu EVVO (jún 2023); 
 5. krok: Workshopy pre zástupcov samospráv (primátori, starostovia, odborní zamestnanci pre oblasť územného plánovania a životného prostredia) s cieľom zmapovať potreby samospráv v kontexte poradenstva pre oblasť životného prostredia zo strany ÚBBSK (september 2023); 
 6. krok: Konferencia EVVO pre všetky doteraz zapojené skupiny s cieľom získať dodatočné dáta podľa potrieb externého spracovateľa dokumentu Koncepcie EVVO, sieťovanie aktérov  (september/október 2023).

Projektový spis

Projektový spis EVVO (350 kB)

Výstupy z podujatí

Pozvánka kedy zvoní na envirovýchovu (901 kB)

Pozvánka online fokusová skupina (220 kB)

Protokol - Kedy zvoni na envirovychovu (2.32 MB)

Pozvánka Envirodišputy pri káve (707 kB)

Protokol Envirodišputy pri káve (3.17 MB)

Sprievodca ponukou envirovzdelávania v BB kraji (13.5 MB)


Články ku podujatiam

Rozvoj envirovýchovy v kraji nie je možný bez participácie učiteľov

Učiteľky a učitelia z celého kraja sa zúčastnili krajského fóra „Kedy zvoní na envirovýchovu“, aby pomohli zmapovať podmienky a problémy v oblasti environmentálneho vzdelávania.

Participatívne fórum „Kedy zvoní na envirovýchu?“ malo svoje online pokračovanie

Úrad BBSK vytvoril projekt Rozvoj inteligentného riadenia a otvoreného vládnutia, ktorý ako integrovaná územná investícia pozostáva zo 4 rámcových projektov: 

 1. Otvorený kraj 
 2. Územné strategicko-analytické jednotky 
 3. SMART princípy pre zvyšovanie odolnosti regiónov v ŽP a regionálnej ekonomike 
 4. Komunitné organizovanie 

Prvé dva z týchto projektov sú zamerané na posilnenie otvoreného vládnutia v kraji a na podporu vzniku alebo udržania už existujúcich strategicko-analytických a dátových kapacít, a to buď na Úrade BBSK (Otvorený kraj), alebo na vybraných úradoch na území BBSK (Územné strategicko-analytické jednotky). S cieľom vytvoriť systém podpory budovania týchto kapacít a ich ďalšieho vzdelávania v oblasti participácie sme ako koordinátorky participácie pripravili projekt Participácia v úradnej praxi.

Ciele verejnej politiky: Nastaviť funkčný systém podpory budovania kapacít v kraji na lokálnej a regionálnej úrovni. Úlohou týchto kapacít bude podporovať medziobecnú spoluprácu, tvorbu integrovaných projektov, prípravu rozvojových dokumentov a projektových zámerov.  

Ciele participatívneho procesu: Zabezpečiť, aby systém vzdelávania zodpovedal potrebám aplikačnej praxe v území, preto obsah, formy a frekvencia ďalšieho vzdelávania, ako aj ďalších podporných aktivít, budú nastavené na základe výstupov z participatíveho procesu v spolupráci s vybranými samosprávami a miestnymi organizáciami.  

Účastníci procesu: Miestna územná samospráva (mestá/obce), združenia MAS 

Ako a kde budú využité výstupy z participatívneho procesu: Výstupy budú využité pri nastavovaní pilotného vzdelávacieho modelu a pri tvorbe akčného plánu budovania kapacít na roky 2024 – 2025. 

Ako sa môže verejnosť zapojiť do participatívneho procesu? Identifikovaní relevantní aktéri budú prostredníctvom emailu vyzvaní, aby sa zapojili do úvodného mapovania stavu a potrieb. Na základe vyjadreného záujmu budú pozvaní na online one-on-one stretnutia. Do pilotného vzdelávania budú zapojení účastníci týchto stretnutí, prípadne tí, ktorí nám budú na základe rozhovorov odporučení. Po ukončení vzdelávania budú absolventi vyzvaní na poskytnutie spätnej väzby, ktorá bude zohľadnená pri aktualizácii vzdelávania. Vzdelávanie bude po otestovaní ponúknuté všetkým územným samosprávam i regionálnym združeniam či platformám (MAS ai.) – výber účastníkov sa bude odvíjať od miery záujmu. 

Časový harmonogram:  

 1. krok: marec – apríl 2023 – zber vstupných dát prostredníctvom online rozhovorov, spracovanie a vyhodnotenie výstupov 
 2. krok: apríl/máj – príprava pilotného programu vzdelávania, jeho odkonzultovanie s ÚSV ROS   
 3. krok: jún – november 2023 – realizácia pilotného vzdelávania (časový interval je len orientačný, finálny rozvrh bude závisieť od obsahu a formy vzdelávania) 
 4. krok: jún 2023 – príprava akčného plánu budovania kapacít pre roky 2023 – 2025

Projektový spis

Projektový spis PUP (1.07 MB)

Výstupy

Protokol PÚP - mapovanie potrieb (837 kB)

Články ku podujatiam

Participatívne na vzdelávanie o participácii

Participatívne rozpočty pre mestá a obce

Podujatie k participatívnym rozpočtom máme za sebou

Ako na participatívne rozpočty miest a obcí? Pozývame vás na ďalšie podujatie na túto tému

Workshop ponúkol nový spôsob nazerania na participatívne rozpočty

V októbri 2022  bola schválená Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“), ktorá tvorí základ pre IÚI. Tieto investície prepájajú rôzne priority z Programu Slovensko 2021-2027 a prípadne tiež územia v rámci BBSK s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok a efekt pre celkový rozvoj regiónu. Samotné IÚI sú zložené z projektov, ktoré sa nachádzajú v zásobníku projektov. Je to nový proces čerpania územnej alokácie z Programu Slovensko 2021-2027, ktorý sa líši od predchádzajúceho v tom, že VÚC ako koordinátor procesu tvorby IÚI cez oddelenie Sekretariátu Rady partnerstva má zabezpečovať spolu s územím tvorbu IÚI, ktoré budú výsledkom dohody v území a oficiálne schválené Radou partnerstva. Oddelenie Sekretariátu Rady partnerstva pripravuje podklady na Radu partnerstva, a preto bude našou úlohou identifikovať spolu s územím IÚI, ktoré budú predstavovať bezpečné investície VÚC a budú súčasťou IÚS, t. j. akčným plánom do roku 2025, kedy by malo BBSK vyčerpať 70% alokácie BBSK PSK 2021-2027.

Zásobník projektov obsahuje aktuálne okolo 3000 projektov, ktoré je potrebné vytriediť, správne vybrať a nakombinovať tak, aby sa dosiahol cieľ IÚI. Výber  a skladbu samotných projektov je potrebné konzultovať a rozhodovať spoločne s územím, a vytvoriť tak IÚI, ktoré majú pre územie najväčší význam a zároveň sa v rámci územia dosiahne zhoda.

Ciele verejnej politiky:

Cieľom IÚS  je naplánovať rozvoj územia v súlade s potrebami a rozvojovým potenciálom a dosiahnuť územnú dohodu pri využívaní externých zdrojov, najmä zdrojov EÚ, pri napĺňaní rozvojových cieľov.

Ciele participatívneho procesu sú:

Cieľ 1: Znížiť mieru konfliktov medzi aktérmi procesu, aby došlo k efektívnemu a rýchlemu čerpaniu alokácie.

Cieľ 2: Zvýšiť mieru spolupráce kraja a aktérov procesu, najmä samospráv, za účelom efektívneho čerpania alokácie.

Účastníci procesu:

 • krajské tematické komisie
 • kooperačné rady jednotlivých SPR  
 • zástupcovia samospráv  
 • potenciálni žiadatelia projektov  
 • tematické pracovné skupiny na úrovni jednotlivých SPR  
 • garanti BBSK 
 • Rada partnerstva  

Ako a kde budú využité výstupy z participatívneho procesu: 

Výstupy z participatívneho procesu budú slúžiť ako pomocný materiál pri rozhodovaní o prioritných projektoch strategicko-plánovacích regiónov v jednotlivých kooperačných radách a zároveň budú slúžiť aj ako podklad pri finálnom rozhodovaní Rady partnerstva.

Ako sa môže verejnosť zapojiť do participatívneho procesu?

Široká ako i odborná verejnosť sa do celého procesu môže zapojiť prostredníctvom účasti v tematických pracovných skupinách v oblastiach:

 • Zelený kraj aj pre budúce generácie + prepojený kraj (environmentálna oblasť – životné prostredie a pôdohospodárstvo, strategická infraštruktúra a doprava)
 • Zdravá, súdržná a vzdelaná spoločnosť (sociálna oblasť - riešenie nepriaznivej sociálnej situácie v priestorovo segregovaných lokalitách, občianska spoločnosť, sociálne služby, kultúra, šport a vzdelávanie, CR) 
 • Konkurencieschopná a udržateľná ekonomika (hospodárska oblasť – odborné vzdelávanie, CR, podnikanie, digitalizácia a inovácie, smart cities & villages, veda a výskum) 
 • Fond na spravodlivú transformáciu (oprávnené okresy pre FST sú: Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom; tieto budú definitívne potvrdené po schválení Programu Slovensko). Viac informácií nájdete na stránke: https://www.bbsk.sk/ako-sa-mozem-zapojit

Časový harmonogram:

1. krok: Zber informácií z územia (júl - august 2022) 

V lete prebehli fázy zberu informácií z územia. Zber informácií z územia prebiehal prostredníctvom miestnych koordinátoriek, ktoré pôsobili v území. Koordinátorky telefonicky overovali stav projektovej dokumentácie a pripravenosť žiadateľov projektov. Aktualizovali tak zásobník  projektov. 

2. krok: Stretnutia s garantmi (júl - august 2022) 

V rovnakom období ako prvá fáza prebehla aj fáza stretnutí s garantami v rámci Úradu BBSK. Výsledkom tejto fázy bol zoznam kritérií výberu projektov od jednotlivých garantov. Spolu boli uskutočnené 4 stretnutia v témach: enviro- cestovný ruch, doprava, sociálne služby, podpora inovácií a podnikania. Stretnutia prebiehali individuálne, teda na každú tému osobitne. 

3. krok: Konzultácie s tematickými komisiami (december 2022) 

Konzultácia (teda jedno stretnutie) s tematickými komisiami prebehla v decembri 2022, pričom hlavnou úlohou tohto stretnutia bola validácia kritérií, ktoré boli získané od garantov v priebehu leta.  

4. krok: Stretnutia s Radou partnerstva (november 2022 - do konca procesu) 

V novembri sa ustanovila aj nová Rada partnerstva. Radu partnerstva vnímame ako súčasť participatívneho procesu, avšak ako tím koordinátorov participácie vstupujeme do zasadnutí Rady partnerstva len ako pozorovatelia, príp. pomáhame pri vypracovávaní podkladov. Rada partnerstva schvaľuje jednotlivé kroky procesu, ako aj projektové zámery či konkrétne IÚI. V tomto procese je to jediný orgán, ktorý disponuje touto právomocou.  

5. krok: Stretnutie s SPR/ÚMR ( február - marec 2023) 

Vo februári a marci prebehli stretnutia z jednotlivými strategicko-plánovacími regiónmi, kde sa stretli zástupcovia kooperačných rád, krajskí poslanci za jednotlivé okresy, primátori miest a žiadatelia projektov. Zúčastnení diskutovali o užšom výbere projektov, ich aktuálnosti a potrebe v rámci ich regiónu. Výstupy z týchto stretnutí budú slúžiť ako pomocný materiál pri rozhodovaní o prioritných projektoch strategicko-plánovacích regiónov v jednotlivých kooperačných radách.   

6. krok: Schválenie zoznamu prioritných projektov kooperačnými radami (apríl 2023)  

7. krok: Tvorba, schvaľovanie a realizácie integrovaných územných investícií (máj 2023 - do konca programového obdobia) 

Projektový spis

Projektový spis IÚS (353 kB)

Výstupy z podujatí

Plán stretnutí s SPR november 2022 (168 kB)


08.11.2022 - pozvánka na stretnutie SPR Rimavská Sobota – Revúca (857 kB)

08.11.2022 - výstup zo stretnutia SPR Rimavská Sobota – Revúca (1.78 MB)


09.11.2022 - pozvánka na stretnutie SPR Banská Bystrica - Brezno (853 kB)

09.11.2022 - výstup zo stretnutia SPR Banská Bystrica - Brezno (937 kB)


10.11.2022 - pozvánka na stretnutie SPR Zvolen - Detva - Krupina (855 kB)

10.11.2022 - výstup zo stretnutia SPR Zvolen – Detva – Krupina (1.52 MB)


14.11.2022 - pozvánka na stretnutie SPR Banská Štiavnica - Žarnovica - Žiar nad Hronom (859 kB)

14.11.2022 - výstup zo stretnutia SPR Banská Štiavnica - Žarnovica - Žiar nad Hronom (1.45 MB)


14.11.2022 - pozvánka na stretnutie SPR Lučenec - Veľký Krtíš - Poltár (855 kB)

14.11.2022 - zápisnica zo stretnutia SPR Lučenec - Veľký Krtíš - Poltár (137 kB)


15.12.2022 - pozvánka na stretnutie tematických pracovných komisií (865 kB)


23.02.2023 - pozvánka na stretnutie SPR Zvolen – Detva – Krupina (465 kB)

23.02.2023 - výstup zo stretnutia SPR Zvolen – Detva – Krupina (973 kB)


28.02.2023 - pozvánka na stretnutie SPR Rimavská Sobota - Revúca (143 kB)

28.02.2023 - výstup zo stretnutia SPR Rimavská Sobota - Revúca (970 kB)


16.03.2023 - pozvánka na stretnutie SPR Banská Bystrica - Brezno (130 kB)

16.03.2023 - zápisnica zo stretnutia SPR Banská Bystrica - Brezno (121 kB)


23.03.2023 - pozvánka na stretnutie SPR Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom (130 kB)

23.03.2023 - výstup zo stretnutia SPR Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom (684 kB)


29.03.2023 - pozvánka na stretnutie SPR Lučenec – Veľký Krtíš - Poltár (129 kB)

29.03.2023 - zápisnica zo stretnutia Lučenec – Veľký Krtíš - Poltár (141 kB)


Články ku podujatiam

Kľúčoví aktéri v území vyberú prioritné projekty

Prvé kroky k integrovaným územným investíciám v spolupráci s kľúčovými aktérmi z územia

Ďalšie informácie

 • Dizajn a plánovanie participatívnych procesov 

Hlavná služba, cez ktorú sa môže postupne budovať know-how celého úradu v tejto oblasti.

 • Vytvoriť centrálnu databázu kľúčových aktérov

Pre zefektívnenie interných procesov a zdieľanie informácií môžu koordinátori zariadiť pravidelnú aktualizáciu centrálnej databázy kľúčových aktérov, ktorá bude dostupná pre celý úrad.

 • Konzultácie k nastaveniu verejných zákaziek na dodávateľov participatívnych procesov a aktivít 

Koordinátori nevedia zaistiť napísanie celej verejnej zákazky, ale môžu pomôcť s nastavením kritérií pre výber dodávateľov tak, aby bola zaistená kvalita dodanej služby.

 • Vytvoriť zoznam dodávateľov participatívnych aktivít 

Pre zaistenie kvality procesov participácie a zjednotenie praxe naprieč odbormi je vhodné vytvoriť zoznam kvalitných dodávateľov aktivít, akými sú napr. facilitácia, sociologický prieskum, dizajn participatívnych procesov a iné.

 • Nastaviť infraštruktúru pre konsolidáciu a koordináciu participatívnych procesov naprieč Úradom 

Medzi iným napríklad zaistiť platformu pre pravidelnú výmenu informácií a skúseností medzi odbormi. 

 • Odhad rozpočtu pre participatívne aktivity konkrétnych projektov

Mgr. Dorota Vrbjarová Martincová - odborná referentka - koordinátorka participatívneho procesu

Mobil: 0949 006 949 

e-mail: dorota.vrbjarova.martincova@bbsk.sk

PhDr. Júlia Kamenská - odborná referentka - koordinátorka participatívneho procesu

Mobil: 0949 006 950

Tel: 048/43 25 677 

e-mail: julia.kamenska@bbsk.sk

Mgr. Kvetoslava Rábelyová - odborná referentka - koordinátorka participatívneho procesu

Mobil: 0940 644 585

e-mail: kvetoslava.rabelyova@bbsk.sk 

Partneri projektu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.