Ustanovenie § 19e ods. 1 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť raz za šesť mesiacov zastupiteľstvu samosprávneho kraja návrh plánu kontrolnej činnosti. V súlade s týmto ustanovením predkladá hlavný kontrolór Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“) Zastupiteľstvu BBSK návrh Plánu činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2023.

  1. Plán výkonu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK

Útvar hlavného kontrolóra BBSK (ďalej len „ÚHK BBSK“) bude pri vykonávaní kontrolnej činnosti v priebehu II. polroka 2023 postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“), zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásad kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja schválených uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 184/2019 z 25. apríla 2019 (ďalej len „Zásady kontrolnej činnosti“) a v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi BBSK. ÚHK BBSK bude tiež zabezpečovať odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s preverovaním oznámení o protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s príslušnou smernicou BBSK.

Plán kontrolnej činnosti ÚHK BBSK predpokladá v II. polroku 2023 vykonať 17 kontrol, ktorých cieľom bude overiť dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a v ďalších oblastiach, v štruktúre:

  • 7 kontrol v školách a školských zariadeniach,
  • 4 kontroly v zariadeniach sociálnych služieb,
  • 3 kontroly v kultúrnych inštitúciách,
  • 1 kontroly v Úrade BBSK,
  • 2 kontroly v ostatných subjektoch podliehajúcich kontrole BBSK v súlade s ustanoveniami § 19c ods. 2 písm. c) a d) zákona o samosprávnych krajoch.

Ďalej plán kontrolnej činnosti ÚHK BBSK predpokladá v II. polroku 2023 vykonať 14 kontrol zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Plán činnosti ÚHK BBSK na II. polrok 2023 (200 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.