PhDr. Ján Beljak, PhD.

podpredseda za oblasť regionálneho rozvoja

Portrét Ján Beljak

e-mail: jan.beljak@bbsk.sk

asistentka podpredsedu:
Bc. Lenka Bohušová
e-mail: lenka.bohusova@bbsk.sk
mobil:  0948 135 615

Rámcový plán činnosti podpredsedu BBSK (105 kB)

Špecializácia/zameranie (Stručný odborný profil)

 • regionálny rozvoj a cestovný ruch
 • manažment archeologického a kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • kultúrny obraz v stredoeurópskom barbariku v dobe rímskej a počiatkom obdobia sťahovania národov;
 • vývoj osídlenia v južnej časti stredného Slovenska.
 • systematický výskum archeologickej lokality (hrad a hradisko) Pustý hrad vo Zvolene
 • stredoveké hrady

Vzdelanie

1993-1997 Stredná priemyselná škola drevárska.

1997-1998 Technická univerzita vo Zvolene.

1998-2003 Trnavská univerzita v Trnave. Klasická archeológia, história. Špecializácia: Klasická archeológia.

2001-2004 Jagelovská univerzita (Uniwersytet Jagielloński) v Krakove (Poľsko). Archeológia Poľska a všeobecná archeológia. Špecializácia: Barbarikum v dobe rímskej.

2003-2007 Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied/Univerzita Komenského v Bratislave – Protohistorické oddelenie: program PhD. (interný doktorand). Téma: Východná enkláva Kvádov.

Získanie vyššej vedeckej hodnosti:
2009 PhDr. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2009 PhD. Univerzita Komenského v Bratislave.

Pedagogická činnosť:
od 2011 do 2018 - externý pedagóg Univerzita 3.veku na TU vo Zvolene
od 2013 do 2019 - externý pedagóg Katedra histórie UMB B. Bystrica

Vyznamenania, ocenenia a ceny

 • 2016 Výročná cena revue Pamiatky a múzea za rok 2015 v kategórii objav – nález; ocenenie získali Ján Beljak a Matúš Melo z Archeologického ústavu SAV v Nitre a Noémi Beljak Pažinovej z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za súbor nálezov zo stredovekej cisterny na Pustom hrade vo Zvolene s prihliadnutím na dlhodobé vynikajúce výsledky výskumu a publikovanie poznatkov.
 • Výročná cena Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV za rok 2015 udelená pre Jána Beljaka (Archeologický ústav SAV) a Noémi Beljak Pažinovú (Katedra archeológie UKF v Nitre), za príkladný archeologický výskum a letnú školu archeológie na Pustom hrade vo Zvolene.
 • 2013 Cena Banskobystrického samosprávneho kraja za významné výsledky vo vedeckej činnosti v rámci archeologického výskumu najstaršieho osídlenia a stredovekých hradov v kraji a za angažovanie sa pri praktickom vzdelávaní študentov.
 • 2012 Cena prezidenta Slovenskej republiky. Za výskum vývoja osídlenia na strednom Slovensku s dôrazom na dobu rímsku.
 • 2012 Ocenenie SAV za 1. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV.
 • 2012 Ďakovný list Primátora Mesta Zvolen kolektívu archeologického výskumu za rozvoj Národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad pri príležitosti XX. ročníka Výstupu na Pustý hrad.
 • 2011 Ďakovný list obce Kubáňovo za uskutočnenie geofyzikálneho merania a zmapovania lokality zaniknutého kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kubáňove 2011

Zamestnanie

Od októbra 2003. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied; interný doktorand.

Od novembra 2007. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied; Vedecký pracovník, Oddelenie terénneho výskumu, Pracovisko Zvolen.

Od 1. 2. 2012 vedúci výskumného pracoviska Archeologického ústavu SAV vo Zvolene.

Od 1.1.2023 podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch

EAA and EAC Working Group on farming, forestry and rural land management (funkcia: člen)

European Association of Archaeology (funkcia: člen)

Európsky výbor regiónov – náhradník od r. 2018 do 2023

Kongres miestnych a regionálnych samospráv Európy – náhradník od r. 2018 do 2023


Záľuby: turistika, fotografia, architektúra
ženatý, jedno dieťa

MUDr. Peter Juhász

podpredseda za oblasť zdravotníctva

Portrét Peter Juhász

e-mail: peter.juhasz@bbsk.sk

asistentka podpredsedu:
Ing. Elza Máté
e-mail: elza.mate@bbsk.sk
mobil: 0948 018 224

Rámcový plán činnosti podpredsedu BBSK (100 kB)

Pracovné skúsenosti

Banskobystrický samosprávny kraj
november 2022 až súčasnosť: Podpredseda BBSK
december 2017 až november 2022: Poslanec BBSK
december 2013 až december 2017: Poslanec BBSK
december 2009 až december 2013: Poslanec BBSK

Mesto Rimavská Sobota
tri volebné obdobia poslanec mestského zastupiteľstva

Nemocnica Penta Hospitals SK, a.s., v Rimavskej Sobote
august 2010 až súčasnosť: Primár chirurgického oddelenia

Nemocnica Nógrád Vármegyei Szent Lázár v Šalgotarjáne 
apríl 2005 až júl 2010: chirurg, traumatológ

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
august 1997 až marec 2005: chirurg

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
september 1990 až apríl 1991: ošetrovateľ

Vzdelanie

Univerzita Karlova v Prahe

1991 – 1997: 1. Lekárska fakulta (MUDr.), všeobecné lekárstvo

1998 – 1999: Základná vojenská služba

2000: Atestácia všeobecná chirurgia

2006: Atestácia úrazová chirurgia

2010: Atestácia ortopédia

2020: Atestácia tradičná čínska medicína

Asociácie a spolky:

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská lekárska komora


Ženatý, štyri deti
Záľuby: poľovníctvo, príroda, literatúra, história, vážna hudba, šport

Mgr. art. Roman Malatinec

podpredseda za oblasť kultúry

Portrét Roman Malatinec

e-mail: roman.malatinec@bbsk.sk

asistentka podpredsedu:
Bc. Lívia Pellegrini
e-mail: livia.pellegrini@bbsk.sk
mobil: 0948 018 249
telefón: 048/432 56 06

Rámcový plán činnosti podpredsedu BBSK (109 kB)

Pracovné skúsenosti

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky / Bratislava, Slovenská republika / október 2023 - doteraz

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Banskobystrický samosprávny kraj / Banská Bystrica, Slovenská republika / december 2022 - doteraz

Metodik pre folklór
Novohradské osvetové stredisko / Lučenec, Slovenská republika/ január 2017 - doteraz

Uvoľnený do výkonu funkcie podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Banskobystrický samosprávny kraj / Banská Bystrica, Slovenská republika / november 2018 - november 2022

Poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu
Obec Korytárky / Korytárky, Slovenská republika / január 2018 - január 2022

Predseda komisie kultúry ZBBSK
Banskobystrický samosprávny kraj / Banská Bystrica, Slovenská republika / január 2017 - január 2022

Manažér
Divadlo Akadémie umení / Banská Bystrica, Slovenská republika / január 2017 - január 2018

Riaditeľ RCR ÚĽUV Banská Bystrica
Ústredie ľudovej umeleckej výroby / Banská Bystrica, Slovenská republika / január 2012 - január 2016
Riaditeľ regionálneho centra remesiel v Banskej Bystrici

Poslanec obecného Zastupiteľstva
Obec Korytárky / Korytárky, Slovenská republika / január 2002 - január 2014
Poslanec obecného zastupiteľstva obce Korytárky

Poslanec
Banskobystrický samosprávny kraj / Banská Bystrica, Slovenská republika / január 2009 - január 2013

Podpredseda komisie ZBBSK
Banskobystrický samosprávny kraj / Banská Bystrica, Slovenská republika / január 2009 - január 2013

Kultúrny pracovník
Kultúrne centrum Detva / Detva, Slovenská republika / január 2011 - január 2012

Manažér
VFS Jánošík / január 2005 - január 2008
Manažér profesionálneho Vojenského folklórneho súboru Jánošík ako reprezentačného telesa Ministerstva obrany SR

Samostatne zárobkovo činná osoba
Umelecká agentúra / január 2003 - január 2005

Tanečník
VFS Jánošík / január 2001 - január 2003
Profesionálny tanečník Vojenského folklórneho súboru Jánošík ako reprezentačné teleso Ministerstva obrany SR

Vzdelanie

Filozofická fakulta
Etnológia
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre / Nitra, Slovenská republika /
September 2009 - September 2012
Ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia

Fakulta dramatických umení
Divadelná réžia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Nitra, Slovenská republika /
September 2013 - September 2015
Ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia

Stredné odborné učilište Detva
Detva, Slovenská republika / September 1995 - September 1998

Združená stredná škola Lučenec
Lučenec, Slovenská republika / September 2007 - September 2009

Znalosti

 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Office - Pokročilý
 • Microsotf Excel - Pokročilý
 • Internet - Expert
 • E-mail - Expert
 • Sociálne média - Expert
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • Microsoft Teams - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý

Jazyky
Ruský jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Záujmy alebo koníčky
Voľný čas najradšej trávim s dcérami, s rodinou, v prírode. Vo voľnom čase sa venujem folkóru, ľudovej hudbe.

Doplňujúce informácie

Organizačné schopnosti

Folklórny festival Východná - členprogramovej rady

Folklórne slávnosti pod Poľanou -predseda programovej rady

Očovská folklórna hruda - člen programovej rady

Horehronské dni spevu a tanca - Heľpa - člen programovej rady

Muziky pod Poľanou - Hriňová - člen programovej rady

Novohradský folklórny festival Lučenec - člen programovej rady

Folklórny festival Koliesko - Kokava nad Rimavicou - člen programovej rady

Celoslovenská prehliadky fujerášov - Korytárky - zakladateľ festivalu

Klenovská Rontouka - Klenovec - člen programovej rady

Celoslovenská prehliadka heligonkárov - Korytárky - zakladateľ festivalu

Muziky pod Poľanou - Hriňová - zakladateľ festivalu

Predseda OZ Javorie

Predseda OZ Koordinačná rada biosférickej rezervácie Poľana

Podpredseda OZ FS Podpoľanec

Podpredseda OZ Národné divadlo 

Banská Bystrica mladým

Člen správnej rady Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja

Mgr. Mikuláš Pál

podpredseda za oblasť školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti

Portrét Mikuláš Pál

e-mail: mikulas.pal@bbsk.sk

asistentka podpredsedu:
Mgr. Radka Zacharová
e-mail: radka.zacharova@bbsk.sk
mobil: 0940 607 913

Rámcový plán činnosti podpredsedu BBSK (94 kB)

Prax

07.2020- 02.2023
Riaditeľ
ÚPSVaR Banská Štiavnica

12.2014 – súčasnosť
Poslanec mestského zastupiteľstva
Mesto Banská Štiavnica, Banská Štiavnica (Slovensko)

 • poslanecká práca
 • člen komisie financií

12.2017– súčasnosť
Poslanec samosprávneho kraja
Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica (Slovensko)

 • práca v zastupiteľstve BBSK,
 • člen Komisie kultúry,
 • člen Komisie financií a správy majetku,
 • člen krajskej rady,
 • predseda Poslaneckého klubu,
 • predseda Výboru pre audit,
 • člen Výboru pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVaR v Banskej Štiavnici,
 • člen dozornej rady Rozvojovej agentúry, n.o.
 • člen dozornej rady Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

01.2013 – súčasnosť
Osoba zodpovedná za sociálne služby
Margarétka, o.z., Banská Štiavnica (Slovensko)

 • plánovanie a koordinovanie činnosti a vzťahov medzi poskytovateľom a klientmi
 • spolupráca s poskytovateľom
 • kontrolná činnosť

12.2000 – súčasnosť
Samostatne zárobkovo činná osoba
Mikuláš Pál, Banská Štiavnica (Slovensko)

 • vedenie firmy,
 • koordinácia zamestnancov
 • koordinácia subdodávateľov

07.2006–11.2019
Riaditeľ
Schindlerka, n.o., Banská Štiavnica (Slovensko)

 • vedenie n.o.
 • manažovanie vzdelávania

12.1994–11.2000
Operátor výroby
P&P, spol. s r.o.,, Prievidza (Slovensko)

 • údržba a oprava strojov,
 • zásobovanie,
 • strihač,
 • čalúnnik.

Vzdelávanie a príprava

2009–2011
Andragogika
Univerzita Mateja Bela/Pedagogická fakulta, Banská Bystrica (Slovensko)

 • ďalšie odborné vzdelávanie a poradenstvo,
 • vzdelávanie dospelých a kvalita života,
 • záujmové a občianske vzdelávanie dospelých a edukácia seniorov

2006–2009
Sociálna práca
Univerzita Mateja Bela/Pedagogická fakulta, Banská Bystrica (Slovensko)

 • negatívne javy a sociálne riziká v spoločnosti a ich prevencia,
 • dobrovoľníctvo a service learning
 • mládež v súčasnom svete

1990–1994
Mechanik elektronik automatizačnej výroby
SOŠ Žarnovica, Žarnovica (Slovensko)


Záľuby: záhrada, priatelia, divadlo

Ženatý, dve deti

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.