Informácie pre budúcich poskytovateľov sociálnych služieb

Verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb majú pred začatím poskytovania sociálnej služby povinnosť zápisu do Registra sociálnych služieb. Oprávnenie  poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra (§ 65 ods.1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Verejným poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená/založená obcou alebo vyšším územným celkom, prípadne priamo vyšší územný celok, ak je poskytovateľom základného sociálneho poradenstva. Neverejnými poskytovateľmi sú iné právnické, prípadne fyzické osoby, poskytujúce sociálne služby.

Ak majú noví poskytovatelia sociálnych služieb záujem požiadať MPSVR SR o finančný príspevok v zmysle § 78a, § 78aa a § 71 ods. 6 a 7 zákona č. 448/2008 Z.z. na nasledujúci kalendárny rok, podávajú žiadosť o registráciu zariadenia sociálnych služieb na BBSK v termíne najneskôr do 31. 7. príslušného kalendárneho roku. MPSVR SR poskytuje verejným aj neverejným poskytovateľom finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári a nocľahárni, verejným poskytovateľom naviac aj v útulku, domove na pol ceste a zariadení núdzového bývania.

Žiadosť o zápis do Registra sociálnych služieb (PDF, 157 kB)

Žiadosť o zápis do Registra sociálnych služieb (DOCX, 18 kB)

Doklady k žiadosti o zápis do Registra sociálnych služieb

V zmysle § 65 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. vyšší územný celok rozhodne o nezapísaní do registra, ak

 1. v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o zápis nedoplní žiadosť o zápis do registra alebo nepriloží chýbajúce doklady,
 2. žiadosť o zápis do registra nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
 3. služba, ktorá sa má poskytovať, nie je sociálna služba podľa tohto zákona,
 4. na poskytovanie sociálnej služby nie sú vytvorené priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky, finančné podmienky a hygienické podmienky
 5. nie sú splnené podmienky ustanovené podľa § 9 ods. 5 až 7,
 6. nie sú splnené podmienky ustanovené v § 32b ods. 5, § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 6, § 61 ods. 7 a § 63,
 7. žiadosť o zápis do registra podľa § 64 ods. 2 písm. c) obsahuje druh sociálnej služby, ktorým je poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou.

Ing. Mgr. Eva Lecká, - registrácia poskytovateľov sociálnych služieb (okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Lučenec, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom)

mobil: 0948 943 103

telefón: 048/4325 588

e-mail: eva.lecka@bbsk.sk


Mgr. Jarmila Tkáčiková, - registrácia poskytovateľov sociálnych služieb (okresy Detva, Krupina, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK)

mobil: 0910 847 025

telefón: 048/4325 591

e-mail: jarmila.tkacikova@bbsk.sk

V procese registrácie služby včasnej intervencie sa okrem splnenia formálnych kritérií posudzuje aj odbornosť budúceho poskytovateľa. Tento proces zahŕňa posúdenie súladu rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti s § 33, s dôrazom najmä na § 23b, ktoré žiadatelia uviedli v „Opise rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti“. Členovia odborného tímu žiadateľa taktiež musia absolvovať rozhovor s členmi odbornej komisie BBSK na zabezpečenie kvalitných a dostupných služieb včasnej intervencie. Odbornosť bude posúdená v súlade s Memorandom o spolupráci medzi BBSK, Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a Nadáciou SOCIA – nadáciou na podporu sociálnych zmien.

Informácie pre existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb

 1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (napr. zmena štatutárneho zástupcu alebo osoby zodpovednej za poskytovanú sociálnu službu, cenníka, údajov o priestorových a hygienických podmienkach a iné.) a deň začatia poskytovania sociálnej služby v súlade s § 65 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
 2. Upozorňujeme, že v prípade, že poskytovateľ sociálnej služby plánuje zmenu miesta poskytovania sociálnej služby, je povinný požiadať o novú registráciu uvedenej sociálnej služby v zmysle § 64 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z.
 3. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba, a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, sú povinní  vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka (v zmysle § 67a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).
  Ak je neverejným poskytovateľom fyzická osoba, je povinná doručiť na Úrad BBSK do 15. júla príslušného kalendárneho roka prehľad o poskytovaní sociálnej služby a údaje za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s § 67a ods. 7 zákona č. 448/2008 Z.z.
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.