Spracováva sa Správa o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie. Posudzovaný bude maximalistický návrhový variant. Bude zabezpečené, že PUM je v súlade so smernicou 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie.

Správa o hodnotení strategického zámeru bude vyhotovená do Februára 2021.

Plán udržateľnej mobility bude predstavovať základný a záväzný strategický dokument pre oblasť dopravy na riešenom území.

Je známe, že:

  • Podľa smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (ďalej Smernica SEA) a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie v znení neskorších predpisov podlieha strategický dokument strategickému environmentálnemu hodnoteniu (SEA), ktoré musí byť spracované autorizovanou osobou,
  • štandardné posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje integrálnu súčasť plánu udržateľnej mobility, ktorá sa vykonáva priebežne. Poskytuje potrebné hodnotenie vplyvov na životné prostredie, ktoré priamo súvisí s plánom udržateľnej mobility. Pri posudzovaní vplyvov musí autorizovaná osoba postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi na národnej a európskej úrovni. Posudzovaniu vplyvov podliehajú aj zmeny v pláne udržateľnej mobility,
  • proces SEA nie je dôležitý iba z hľadiska súladu s právnymi predpismi, ale tiež zaväzuje volených zástupcov samospráv pri adekvátnom zohľadnení základných environmentálnych aspektov
    (napr. definované v Smernici o biotopoch) v PUM,
  • aby bol proces SEA efektívny, je nevyhnutné, aby prebiehal paralelne s prípravou plánu
    udržateľnej mobility a aby bol chápaný ako interdisciplinárne hodnotenie vykonané v priebehu jeho prípravy; správa o stave životného prostredia by mala zohľadňovať požiadavky Prílohy I Smernice EIA prijatej na úrovni Európskej únie a právnych predpisov na národnej úrovni (predovšetkým zákon č. 24/2006 Z. z.),
  • výsledky SEA a pripomienky vznesené počas pripomienkovania sa musia zohľadniť v konečnej verzii PUM a vziať do úvahy pri schválení PUM.


PUM je strategickým dokumentom na úrovni kraja, ktorý sa nebude zaoberať využitím územia na miestnej úrovni, nebude presahovať hranice Slovenskej republiky. Výstupom PUM je spoločná vízia mobility, strategické a špecifické ciele a návrh opatrení, ktoré prispejú k ich naplneniu. Investičné zámery, ktoré vyplynú zo stratégie a akčného plánu budú predmetom samostatného posúdenia v zmysle zákona SEA. Ďalej sa vychádza z faktu, že veľké dopravné stavby budú podľa metodických pokynov MDV SR iba prevzaté z národnej dopravnej stratégie, na ktorú je už uplatnená SEA. Čiže nie je potrebné robiť SEA na strategické stavby, ktoré boli už takto posudzované.

Ďalej sa vie, že je vhodné spustiť skríning v štádiu po definícii vízie, cieľov a opatrení, teda v čase, kedy už existuje návrh predpokladaných opatrení. Na rozdiel od iných PUM, Banskobystrický kraj pozná svoje vízie a ciele, pretože vychádza zo základných téz podpory udržateľnej dopravy.

Vzhľadom k tomu, že súčasťou spracovania krajského PUM je pracovať s variantami (viď. kapitola 3.3.1 Varianty), tak práve táto kapitola sa bude spracovávať s cieľom identifikovať počiatočné štádium predpokladaných nepriaznivých vplyvov a teda umožniť včasné riešenie vedúce k eliminácii týchto vplyvov.

Prirodzenou súčasťou krajského PUM bude verejné pripomienkovanie jednotlivých krokov pri zhotovovaní plánu udržateľnej mobility, rešpektujúc posudzované potreby korešpondujúce s národnými požiadavkami.

Prirodzenou súčasťou krajského PUM bude tiež vyhotovenie modelových výpočtov imisií a hlukových záťaží.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.