Konferencia Iniciatívy Catching-up Regions: Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov

Svetová Banka spolu s partnermi Iniciatívy dobiehajúcich regiónov (CuRI) usporiadala dňa 6.2.2024 konferenciu s názvom Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov. Tá sa niesla v znamení hodnotenia výsledkov, prezentácie úspechov, ale i načrtnutí nových výziev. Súčasťou podujatia bola aj výstava vybraných stredných odborných škôl (SOŠ), ktoré boli iniciatívou podporené.

Prelomenie bariéry medzi školami a trhom práce

„Na začiatku sa naši experti sústredili na pochopenie najdôležitejších problémov, ktorým čelia jednotlivé kraje v oblasti stredného odborného školstva. Preto začali s analýzou stavu SOŠ a potrieb zamestnávateľov. Výsledky ukázali, že najväčším problémom bol nesúlad medzi ponukou škôl, zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce. Nedostatočná bola komunikácia medzi zamestnávateľmi a školami, ale aj študijné programy a učebné metódy, ktoré sa málo zameriavali na rozvoj tzv. zručností a kompetencií 21. storočia,“ povedal Husein Abdul-Hamid, expert na vzdelávanie zo Svetovej banky. S cieľom riešiť uvedené problémy bolo do iniciatívy v troch krajoch vybratých 36 pilotných škôl z oblasti priemyslu, podnikania, služieb, inovácií, ale aj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Reálne výsledky v troch krajoch

Na konferencii jednotlivé kraje priblížili a zhodnotili svoje výsledky v oblasti rozvoja stredného odborného školstva počas celej doby iniciatívy. Prítomní sa zhodli, že CuRI do stredného odborného školstva priniesla komplexnosť a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, podpore inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania. Vďaka iniciatíve sa začali budovať dôležité partnerstvá medzi školami, zamestnávateľmi a samosprávnymi krajmi. Tie viedli k vypracovaniu spoločných integrovaných investičných balíčkov, reagujúcich na potreby škôl a zamestnávateľov. Zmodernizovali sa nielen budovy škôl a zlepšilo sa ich materiálno-technické vybavenie, ale tiež sa vzdelávali pedagogickí a odborní pracovníci, inovovali sa obsahy a formy vzdelávania,“ priblížil Husein Abdul-Hamid.  Celkovo bolo na vybraných školách doposiaľ preinvestovaných takmer 100 mil. eur,  inovovaných 82 študijných programov, zrealizovaných 132 aktualizačných a neformálnych vzdelávaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov a vypracovaných viac ako 850 inovačných výstupov v podobe učebných materiálov. Podporili sa taktiež malí a strední podnikatelia spolupracujúci so SOŠ v celkovej výške takmer 10 mil. eur. Tie poslúžili na nákup technického strojového či softvérového vybavenia, na ktorom si žiaci zlepšujú svoju praktickú prípravu priamo na pracovisku zamestnávateľa, čím sa dokonale napĺňa idea prepájania teórie s praxou.

Súčasťou práce expertov Svetovej banky bol aj návrh odporúčaní pre systém zabezpečenia kvality stredného odborného vzdelávania a prípravy, ako aj realizácia digitálneho prieskumu na 60 stredných školách monitorujúcich ich digitálnu vyspelosť. Ďalšou dôležitou oblasťou bola pomoc a podpora marginalizovaných rómskych komunít.

Odborníci načrtli hlavné výzvy v oblasti odborného vzdelávania

Na konferencii boli prítomní zástupcovia Svetovej banky, Európskej komisie, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nechýbali ani predstavitelia jednotlivých samosprávnych krajov, odborných inštitúcií, firiem, zamestnávateľov, ale tiež riaditelia vybraných stredných škôl. Dôraz kládli na dôležitosť kvality odborného vzdelávania nielen pre SOŠ, ale aj pre rozvoj regiónu, budúcich investorov a udržanie konkurencieschopnosti regionálnej ekonomiky vo všetkých odvetviach.

Hoci dosiahnuté výsledky iniciatívy sú povzbudivé, konferencia tiež identifikovala kľúčové výzvy a odporúčania pre budúcnosť. Medzi ne diskutujúci zaradili inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave, digitalizáciu vzdelávacieho procesu, apel na väčšiu flexibilitu pri získavaní kvalifikácií či  systém overovania vedomostí. Nemenej dôležitá bude aj práca s talentmi, ale tiež podpora znevýhodnených skupín, aby bolo vzdelávanie inkluzívne a dostupné pre všetkých.

Súčasťou podujatia bola i výstava vybraných SOŠ z troch krajov, ktoré prezentovali svoje výsledky plynúce zo zapojenia sa do iniciatívy.

Program (1.63 MB)

logá BBSK, Európska komisia, World bank group, MIRRI, EÚ Európsky sociálny fond, OP Efektívna verejná správa

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.