Vedúci / a / strediska, sociálny pracovník DD a DSS Nová Bašta

Zverejnené od:
Zverejnené do:
Výberové konanie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota ul. Kirejevská 1192/23, 979 01 Rimavská Sobota

v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického kraja, Námestie SNP 23,974 01 Banská Bystrica

vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad č. 005/2017/ODDSSZ postup pri výberových konaniach na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície

Vedúci / a / strediska, sociálny pracovník
DD a DSS Nová Bašta

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

- Ukončenie vysokoškolského vzdelania II. Stupňa v odbore sociálna práca alebo v zmysle Zákona č. 219/2014  Z. z. § 45
- Prax v riadiacej funkcii a sociálnej oblasti vítaná
- Občianska a morálna bezúhonnosť
- Organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce
- Užívateľské schopnosti práce s PC / MS Office – Word, Excel, internet
- Osobnostné predpoklady : asertívne konanie, komunikatívnosť, empatia
- Maďarský jazyk vítaný
- Odbornosť:  (znalosť platnej legislatívy – zákon o sociálnych službách, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákonník práce,  zákon o ochrane osobných údajov, Ústava SR)

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú nasledovné doklady:

- Žiadosť o účasť na výberovom konaní
- Štruktúrovaný životopis
- Motivačný list
- Doklady preukazujúce kvalifikáciu / overená fotokópia o ukončení vzdelania /
- Výpis z registra trestov / nie staršie ako tri mesiace /
- Fotokópie dokladov o absolvovaných kurzoch a výcvikoch
- Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o z mene a doplnení niektorých zákonov ( nie starší ako jeden mesiac).
- Presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt

- Návrh : Koncepcie rozvoja Strediska DD a DSS Nová Bašta

Koncepcia sa predkladá v písomnej forme v rozsah: 2 – 3 strany
Požadovaná štruktúra koncepcie po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy a strategických dokumentov,
d) ciele dokumentu,
e) akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov, personálne obsadenie,
f) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
g) očakávaný prínos po realizácii koncepcie,
h) záver.

Koncepcia po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľná, vecná a realizovateľná. Prípadné informácie o Stredisku DD a DSS Nová Bašta Vám poskytne Mgr. Miloslava Zaušková riaditeľka DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 1192/23, 979 01 Rimavská Sobota.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa  bude skladať  z troch častí:
- písomné overenie odborných vedomostí formou testu a otvorených otázok,
- posúdenie spracovanej koncepcie a jej prezentácia,
- ústny osobný, individuálny pohovor s cieľom overenia osobnostných predpokladov a odborných znalostí uchádzačov.

Požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie – Vedúci / a / strediska, sociálny pracovník“  najneskôr do 31.1.2023 na adresu: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota, ul. Kirejevská 1192/23, 979 01 Rimavská Sobota.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím.


Mgr. Miloslava Zaušková
riaditeľka DD a DSS
Rimavská Sobota

2023-01-04-vk-veduc-strediska-ddadss-nb (133 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.