vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku Zariadenia sociálnych služieb HARMÓNIA

Zverejnené od:
Zverejnené do:
VÝBEROVÉ KONANIE

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja,
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

vyhlasuje

podľa ustanovenia §5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Príkazu č. 005/2017/ODDSSZ „Postup pri výberových konaniach na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom“

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku
Zariadenia sociálnych služieb HARMÓNIA

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca alebo v zmysle § 45 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- prax v sociálnej oblasti minimálne 5 rokov
- prax v riadiacej funkcii – vítaná
- občianska a morálna bezúhonnosť - odbornosť: (znalosť platnej legislatívy – zákon o sociálnych službách, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákonník práce, zákon o ochrane osobných údajov, Ústava SR)
- komunikačné a osobnostné predpoklady na riadiacu činnosť - užívateľské schopnosti práce s PC - MS Office - Word, Excel, Internet
- znalosť štátneho jazyka

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku v rozsahu max. 3 strany na tému: „Zlepšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb v ZSS HARMÓNIA“
- štrukturovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe
- motivačný list
- doklad o vysokoškolskom vzdelaní (kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní)
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na pozíciu vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)
- presná adresa pre doručovanie písomností, emailová adresa a telefonický kontakt.

Prípadné informácie o Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec Vám budú poskytnuté na tel. č. 047/4331186, 0903483706.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie bude prebiehať v troch častiach:
1. písomné overovanie odborných vedomostí formou testu
2. posúdenie spracovaného projektu a jeho prezentácie
3. ústny osobný pohovor a overenie osobnostných predpokladov na výkon práce.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

Platové podmienky:

Platová trieda – 7, rozpätie základnej mzdy (brutto) od 903,00 eur do 1 061,00 eur + 14% príplatok za riadenie + 15% príplatok k tarifnému platu; platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O úspešnom uchádzačovi rozhodne komisia a o výsledku oboznámi všetkých uchádzačov výberového konania do desať dní emailom.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 10.02.2023 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku ZSS HARMÓNIA“ na adresu Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec.

V Lučenci dňa 10.01.2023

PaedDr. Estera Rózsárová
riaditeľka ZSS HARMÓNIA

2023-01-10-vk-szu (448 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.