Zápisnica z 06.12.2022 - nehnuteľný majetok v k. ú. Slovenská Ľupča

Zverejnené od:
Zápisnica z rokovania komisie na predaj majetku BBSK – nehnuteľný majetok v k. ú. Slovenská Ľupča, konaného dňa 6. decembra 2022 o 13.00 hod. v Banskej Bystrici, v zasadačke č. 209, 1. poschodie Úradu BBSK, Nám. SNP č. 23

Program rokovania:
1. Predmet predaja
2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov
3. Vyhodnotenie
4. Uznesenie komisie
5. Záver

1. Predmet predaja:
regulačná stanica zemného plynu s príslušenstvom vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá sa nachádza na pozemku, parc. C KN č. 1989/78 o výmere 68 m2 zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve AtB Pharma, s.r.o., Sklabinská 28, 036 01 Martin, zapísanom na LV č. 5336,
k. ú. Slovenská Ľupča, obec Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica, evidovaný Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku: 290,57 Eur

2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov
Do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej od 2.11.2022 do 2.12.2022 bol predložený jeden návrh od účastníka:
AtB Pharma, s.r.o., Sklabinská 28, 036 01 Martin, IČO: 50 765 973
obálka obsahovala:
- identifikačné údaje účastníka: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, telefonický kontakt a emailová
adresa,
- návrh výšky kúpnej ceny: 301,- Eur.

3. Vyhodnotenie
Komisia skonštatovala, že účastník splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje kúpnu cenu 301,- Eur, ktorá je vyššia ako hodnota predmetného majetku stanovená podľa znaleckého posudku.

4. Uznesenie komisie
Komisia odporúča predsedovi BBSK schváliť predaj predmetného majetku pre úspešného účastníka súťaže: AtB Pharma, s.r.o., Sklabinská 28, 036 01 Martin, IČO: 50 765 973 za navrhovanú kúpnu cenu 301,- Eur.

Komisia prijíma rozhodnutia súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

Hlasovanie
Prítomných: 3, podľa prezenčnej listiny    Za: 3      Proti: 0

5. Záver
Nakoľko prítomní členovia komisie nemali žiadne otázky a pripomienky, rokovanie komisie bolo ukončené.

Príloha: prezenčná listina

Rozhodnutie Predsedu BBSK:
S odporučením komisie v zmysle bodu 4
súhlasím                       nesúhlasím

Mgr. Ondrej Lunter v. r.
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

22-12-06-zapisnica-regul-st-plynu-slupca (25 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.