Zápisnica z 21.12.2022 – nehnuteľný majetok v k. ú. Nová Baňa

Zverejnené od:
Zápisnica z rokovania komisie na odpredaj majetku BBSK – nehnuteľný majetok v k. ú. Nová Baňa, konaného dňa 21. decembra 2022 o 13,00 hod. v Banskej Bystrici, v kancelárii č. 209, 1. poschodie Úradu BBSK, Nám. SNP č. 23

Program rokovania:
1. Predmet predaja
2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov
3. Vyhodnotenie
4. Uznesenie komisie
5. Záver

1. Predmet predaja:
nehnuteľný majetok, zapísaný na LV č. 5908, k. ú. Nová Baňa, obec Nová Baňa, okres
Žarnovica, evidovaný Okresným úradom Žarnovica katastrálnym odborom
pozemok:
 parcela registra E KN č. 1614 o výmere 196 m2 druh pozemku trvalý trávny porast.

Všeobecná hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku: 1 540,56 Eur

2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov:
Do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej od 15.11.2022 do 15.12.2022 bol predložený jeden návrh
od účastníka:
Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, IČO: 31628109, obálka obsahovala:
- identifikačné údaje účastníka: obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO, telefonický kontakt,
e-mailová adresa,
- návrh výšky kúpnej ceny: 2 027,- Eur.

3. Vyhodnotenie
Komisia skonštatovala, že účastník splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje kúpnu cenu 2 027,- Eur,
ktorá je vyššia ako hodnota predmetného majetku stanovená podľa znaleckého posudku.

4. Uznesenie komisie
Komisia odporúča predsedovi BBSK schváliť predaj predmetného majetku pre úspešného účastníka
súťaže: Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, IČO: 31628109 za
navrhovanú kúpnu cenu 2 027,- Eur.

Komisia prijíma rozhodnutia súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

Hlasovanie
Prítomných: 5, podľa prezenčnej listiny Za: 5 Proti: 0

5. Záver
Nakoľko prítomní členovia komisie nemali žiadne otázky a pripomienky, rokovanie komisie bolo
ukončené.

Príloha: prezenčná listina (94 kB)

Rozhodnutie Predsedu BBSK:
S odporučením komisie v zmysle bodu 4

súhlasím nesúhlasím

Mgr. Ondrej Lunter, v.r.
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja


23-09-01-zapisnica-pozemok-5908-NB (101 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.