Zápisnica z 21.12.2022 – nehnuteľný majetok v k. ú. Sušany

Zverejnené od:
Zápisnica z rokovania komisie na odpredaj majetku BBSK – nehnuteľný majetok v k. ú. Sušany, konaného dňa 22. decembra 2022 o 9.30 hod. v Banskej Bystrici, v kancelárii č. 209, 1. poschodie Úradu BBSK, Nám. SNP č. 23

Program rokovania:
1. Predmet predaja
2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov
3. Vyhodnotenie
4. Uznesenie komisie
5. Záver

1. Predmet predaja:
Nehnuteľný majetok vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja v správe správcu Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462, nachádzajúci sa v k.ú. Sušany, obec Sušany, okres Poltár, zapísaný na LV č. 189, vedený Okresným úradom Poltár, katastrálnym odborom v spoluvlastníckom podiele 1/1:

stavba súp. číslo 261 budova železničnej zastávky s príslušenstvom na pozemku parcela registra C KN č. 595,
pozemok parcela registra C KN č. 596 o výmere 136 m2 druh pozemku záhrada,
novovytvorené parcely odčlenené na základe Geometrického plánu č. 48109622-68/2022 vyhotoveného dňa 5.5.2022 V-GEO s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad, IČO: 48109622 a úradne overeného dňa 30.05.2022 Okresným úradom Poltár Katastrálnym odborom pod číslom G1-105/2022:
- parcela registra C KN č. 591/4 o výmere 1459 m2 druh pozemku ostatná plocha odčlenená z parcely registra C KN č. 591/1 o výmere 35002 m2 druh pozemku ostatná plocha
- parcela registra C KN č. 595/1 o výmere 117 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie odčlenená z parcely registra C KN č. 595 o výmere 379 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- parcela registra C KN č. 595/2 o výmere 262 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie odčlenená z parcely registra C KN č. 595 o výmere 379 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

Všeobecná hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku: 15 576,22 Eur

2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov:
Do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej od 15.11.2022 do 15.12.2022 boli predložené dva návrhy od účastníkov: I. Ivan Markotán, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obálka bola doručená na Úrad BBSK dňa 12.12.2022, a teda v stanovenej lehote; obálka obsahovala:
- návrh výšky kúpnej ceny: 16 600,- Eur,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov fyzickej osoby podpísaný účastníkom II. Július Slanina, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obálka bola doručená na Úrad BBSK dňa 14.12.2022, a teda v stanovenej lehote; obálka obsahovala:
- návrh výšky kúpnej ceny: 15 601,- Eur,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov fyzickej osoby podpísaný účastníkom
Obaja účastníci zložili v stanovenej lehote zábezpeku vo výške 778,81 Eur na bankový účet BBSK.

3. Vyhodnotenie
Komisia skonštatovala, že účastníci splnili všetky podmienky súťaže a navrhuje odpredaj za kúpnu cenu 16 600,- Eur, ktorá je vyššia ako hodnota predmetného majetku stanovená podľa znaleckého posudku a súčasne je to najvyššia ponuka predložená v obchodnej verejnej súťaži.

4. Uznesenie komisie
Komisia odporúča predsedovi BBSK schváliť predaj predmetného majetku pre úspešného účastníka súťaže: Ivan Markotán, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za navrhovanú kúpnu cenu 16 600,- Eur.

Komisia prijíma rozhodnutia súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

Hlasovanie
Prítomných: 5, podľa prezenčnej listiny Za: 5 Proti: 0

5. Záver
Nakoľko prítomní členovia komisie nemali žiadne otázky a pripomienky, rokovanie komisie bolo ukončené.

Príloha: prezenčná listina (92 kB)

Rozhodnutie Predsedu BBSK:
S odporučením komisie v zmysle bodu 4

súhlasím nesúhlasím

Mgr. Ondrej Lunter, v. r.
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

2023-01-11-zapisnica-ku-susany (108 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.