Zápisnica z 29.09.2022 - nehnuteľný majetok v k. ú. Banská Štiavnica

Zverejnené od:
Zápisnica z rokovania komisie na predaj majetku BBSK – nehnuteľný majetok v k. ú. Banská Štiavnica, konaného dňa 29. septembra 2022 o 13.00 hod. v Banskej Bystrici, v zasadačke Úradu BBSK miestnosť č. 209, Nám. SNP č. 23, v Banskej Bystrici

Program rokovania:
1. Predmet predaja
2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov
3. Vyhodnotenie
4. Uznesenie komisie
5. Záver

1. Predmet predaja:
nehnuteľný majetok,
vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja v spoluvlastníckom podiele 1/1, v správe Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica, IČO: 42 317 673:
- pozemok novovytvorená parc. C KN č. 5390/10 o výmere 180 m2 zastavaná plocha,
- pozemok novovytvorená parc. C KN č. 5390/11 o výmere 13 m2 zastavaná plocha,
oba odčlenené od pozemku parc. C KN č. 5390/1 o výmere 5 699 m2 zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúcom sa v k.ú. Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, zapísanom na LV č. 5685 evidovanom Okresným úradom Banská Štiavnica katastrálnym odborom podľa Geometrického plánu č. 34544011-96/2021 vyhotoveným Ing. Jánom Mojičkom dňa 07.10.2021, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica katastrálnym odborom dňa 27.10.2021 pod evid.č. G1 – 329/2021
- drobná stavba, ktorá sa nachádza na odčlenenom pozemku uvedenej novovytvorenej parc. C KN č. 5390/11
Všeobecná hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku: 2 255,30 Eur

2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov:
Do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej od 26.07.2022 do 25.08.2022 bol predložený jeden návrh od účastníka:
Eva Koppová, XXXXXXXXXX, obálka obsahovala:
- Prílohu č. 1 Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt a e-mailová adresa,
- návrh výšky kúpnej ceny 2 255,30 Eur

3 Vyhodnotenie
Komisia skonštatovala, že účastník splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje kúpnu cenu 2 255,30 Eur, ktorá je rovná všeobecnej hodnote predmetného majetku stanovená podľa znaleckého posudku.

4. Uznesenie komisie
Komisia odporúča predsedovi BBSK schváliť predaj predmetného majetku pre úspešného účastníka súťaže: Eva Koppová,XXXXXXXXXX za navrhovanú kúpnu cenu 2 255,30 Eur.

Komisia prijíma rozhodnutie súhlasom všetkých jej členov.

Hlasovanie
Prítomných: 5, podľa prezenčnej listiny         Za: 5         Proti: 0

5. Záver
Nakoľko prítomní členovia komisie nemali žiadne otázky a pripomienky, rokovanie komisie bolo ukončené.

Príloha: prezenčná listina

Mgr. Radovan Majerík v. r.
predseda komisie na predaj majetku BBSK

Rozhodnutie Predsedu BBSK:
S odporučením komisie v zmysle bodu 4
súhlasím                       nesúhlasím

Ing. Ján Lunter v. r.
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

22-09-29-zapisnica-pozemok-sklenik-bs (95 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.