Zápisnica z 29.09.2022 - nehnuteľný majetok v k. ú. Tisovec

Zverejnené od:
Zápisnica z rokovania komisie na predaj majetku BBSK – nehnuteľný majetok v k. ú. Tisovec, konaného dňa 29. septembra 2022 o 13.30 hod. v Banskej Bystrici, v zasadačke Úradu BBSK miestnosť č. 209, Nám. SNP č. 23, v Banskej Bystrici

Program rokovania:
1. Predmet predaja
2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov
3. Vyhodnotenie
4. Uznesenie komisie
5. Záver

1. Predmet predaja:
nehnuteľný majetok,
vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja v spoluvlastníckom podiele 1/1 v správe Strednej odbornej školy, Jesenského 903, 980 61 Tisovec, nachádzajúci sa v k.ú. Tisovec, obec Tisovec, okres Rimavská Sobota, zapísaný na LV č. 1951 vedený Okresným úradom Rimavská Sobota katastrálnym odborom:
stavba Školské dielne súp. č. 1422 na parc. C KN č. 228, s príslušenstvom: predný plot, vonkajšie schody
pozemok parc. C KN č. 228 o výmere 490 m2 zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. C KN č. 231 o výmere 60 m2 zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. C KN č. 232/6 o výmere 732 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Všeobecná hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku: 32 817,67 Eur

2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov:
Do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej od 26.07.2022 do 25.08.2022 bol predložený jeden návrh od účastníka:
Ven Wood, s.r.o., Bakulínyho 930, 980 61 Tisovec, obálka obsahovala:
- obchodné meno spoločnosti, právnu formu, sídlo, IČO, telefonický kontakt, e-mailovú adresu,
- návrh výšky kúpnej ceny 35 050,- Eur

3. Vyhodnotenie
Komisia skonštatovala, že účastník splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje kúpnu cenu 35 050,- Eur Eur, ktorá je vyššia ako všeobecná hodnota predmetného majetku stanovená podľa znaleckého posudku.

4. Uznesenie komisie
Komisia odporúča predsedovi BBSK schváliť predaj predmetného majetku pre úspešného účastníka súťaže: Ven Wood, s.r.o., Bakulínyho 930, 980 61 Tisovec, za navrhovanú kúpnu cenu 35 050,- Eur.

Komisia prijíma rozhodnutie súhlasom všetkých jej členov.

Hlasovanie

Prítomných: 5, podľa prezenčnej listiny         Za: 5         Proti: 0

5. Záver
Nakoľko prítomní členovia komisie nemali žiadne otázky a pripomienky, rokovanie komisie bolo ukončené.

Príloha: prezenčná listina

Mgr. Radovan Majerík v. r.
predseda komisie na predaj majetku BBSK

Rozhodnutie Predsedu BBSK:
S odporučením komisie v zmysle bodu 4
súhlasím                       nesúhlasím

Ing. Ján Lunter v. r.
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

22-09-29-zapisnica-skolske-dielne-tisovec (95 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.