• Prioritná os:        1 Vzdelávanie
  • Investičná priorita:    8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
  • Špecifický cieľ:    8.1.1  Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
  • Kód výzvy:        OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-01
  • Kód projektu:        312082BGH4
  • Zmluva o NFP č.    OPĽZ/12/2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu (EUR): 6 596 411,08 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EU a ŠR (95% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR): 6 266 590,53 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa (5% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR): 329 820,55 EUR

Hlavným cieľom projektu: „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraj“ je vytvoriť moderný, dostupný a flexibilný regionálny vzdelávací priestor v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s dôrazom na identifikované a očakávané budúce potreby regionálneho/miestneho trhu práce, podporu regionálnych firiem a celoživotného vzdelávania prostredníctvom spolupráce všetkých relevantných aktérov a fungujúcej siete SOŠ. 

Tento cieľ plánujeme dosiahnuť prostredníctvom aktivity 1. Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v BBSK a 6 podaktivít : 

1.1. Vytvorenie Regionálnej platformy OVP s tematicky zameranými oblasťami na posilnenie spolupráce a komunikácie medzi školami s regionálnou samosprávou, príslušnými subjektmi, rodičmi, zamestnávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami

1.2. Tvorba modulov, organizácia, koordinácia a poskytovanie vzdelávania a profesionálneho rozvoja pedagogickým a odborným zamestnancom stredných škôl na základe potrieb trhu v koordinácii so školami a zainteresovanými subjektami

1.3. Identifikácia a tvorba inovácií na zlepšenie školských vzdelávacích programov a materiálov

1.4. Aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce a zlepšenie náboru žiakov pre systém SOŠ

1.5. Rozvoj a implementácia špecifických podporných aktivít zameraných na lepšie začlenenie študentov so sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovať mieru ich účasti na úspešnosti svojho vzdelávania

1.6. Riadenie projektu a koordinácia aktivít 

Trvanie projektu je naplánované od mája 2021 do decembra 2023. Projekt bude realizovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom, v spolupráci s ôsmimi strednými odbornými školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Na týchto vybraných stredných školách budú pilotne odskúšané aktivity projektu a následne bude možné dobrú prax preniesť aj na ostatné stredné odborné školy v regióne.

Na vybraných školách vzniknú nové učebné odbory ako napríklad farmár pre horské a podhorské oblasti, agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, autotronik, mechatronik, operátor lesnej techniky a iné. 

Koordináciu projektu bude zabezpečovať projektový tím na čele s projektovým manažérom. 

Okrem toho vznikne v rámci projektu 13 regionálnych centier kariéry (RCK), ktorých cieľom je naštartovať a udržiavať účinnú spoluprácu a vytvárať siete medzi základnými školami, rodičmi žiakov, strednými školami a zamestnávateľmi. Plánované aktivity centier v oblasti sieťovania zahŕňajú sledovanie potrieb zamestnávateľov, zbieranie informácií a návrhov od zamestnávateľov pre úpravy vo vyučovaní odborných predmetov, sledovanie nových trendov, smerov a prístupov na stredných školách v rámci svojho regiónu a organizácia podujatí a sieťovacích aktivít spolupracujúcich subjektov. V oblasti podpory kariérneho poradenstva sa budú venovať najmä mentoringu kariérnych poradcov ZŠ a SŠ, tvorbe a realizácii vzdelávacích kurzov a spracovávaniu informácií o potrebách a trendoch na trhu práce a ich pravidelné zasielanie kariérnym poradcom na ZŠ a SŠ. 

Do projektu je zapojených 8 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK:

1. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

2. Spojená škola, Banská Bystrica

3. Stredná odborná škola, Pod Bánošom, Banská Bystrica

4. Spojená škola, Detva 

5. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica 

6. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Lučenec 

7. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Rimavská Sobota 

8. Stredná odborná škola –Szakközépiskola, Tornaľa 

Doplnkové školy (inklúzia):

1. Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

2. Stredná odborná škola, Revúca

3. Stredná odborná škola, Hnúšťa

4. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota

5. Spojená škola, Poltár

6. Stredná odborná škola, Veľký Krtíš

7. Spojená škola, Modrý Kameň

8. Stredná odborná škola, Želovce 

Cieľovou skupinou projektu je: žiaci ZŠ, SŠ a žiaci SOŠ so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vrátanie žiakov z málo podnetného prostredia a znevýhodnených skupín; pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci SOŠ v zmysle platnej legislatívy. 

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.