Povinná osoba

Meno: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100

e-mail: podatelna@bbsk.sk
telefón: 048/43 25 111

Informácie o vybavení infožiadostí

Miesto:     Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

Čas:         úradné hodiny

Spôsob:

 1. písomne / listinne (do podateľne povinnej osoby);
 2. ústne;
 3. e-mailom: podatelna@bbsk.sk;
 4. telefonicky: 048/43 25 111;
 5. iným technicky vykonateľným spôsobom (napr. cez tzv. elektronickú službu; do elektronickej schránky Banskobystrického samosprávneho kraja na Ústrednom portáli verejnej správy[MH2] ). 

Banskobystrický samosprávny kraj sprístupňuje informácie na žiadosť žiadateľa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré má k dispozícii a ktoré sa sprístupňujú podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Postup Banskobystrického samosprávneho kraja pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií upravuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám a smernica č. 011/2023/ODDSPA  o postupe pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (ďalej ako „smernica“).

Žiadosť o sprístupnenie informácií Banskobystrický samosprávny kraj vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ak zákona o slobodnom prístupe k informáciám neustanovuje inak.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi, ktorých súčet presahuje sumu vo výške 3 €. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

Sadzobník úhrad za materiálne náklady spojené so sprístupnením informácií tvorí prílohu smernice.

Ďalej pozri aj Info zákon.

Banskobystrický samosprávny kraj ako vyšší územný celok je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý bol zriadený na základe zákona č. 302/2001 Z. z. o vyšších územných celkoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o samosprávnych krajoch“) v súlade s čl. 64 a 64a ústavného zákona č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Banskobystrický samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä :   

 1. zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia Banskobystrického samosprávneho kraja,
 2. vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia Banskobystrického samosprávneho kraja,
 3. obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady Banskobystrického samosprávneho kraja a územné plány regiónov,
 4. účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,
 5. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja a rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja,
 6. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,
 7. podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
 8. utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia,
 9. obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb, ,
 10. utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva, 
 11. utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania, 
 12. utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu, 
 13. utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj, 
 14. koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež, 
 15. spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
 16. podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území Banskobystrického samosprávneho kraja, 
 17. rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov, 
 18. vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi. 

Banskobystrický samosprávny kraj je povinný utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný kontrolór") a voliť hlavného kontrolóra. Banskobystrický samosprávny kraj je tiež povinný vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly.

Vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže Banskobystrický samosprávny kraj vydávať všeobecne záväzné nariadenia.

Banskobystrický samosprávny kraj možno zákonom preniesť niektoré úlohy miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.

Pri výkone štátnej správy môže Banskobystrický samosprávny kraj vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia. Výkon štátnej správy prenesený na Banskobystrický samosprávny kraj zákonom riadi a kontroluje vláda. Podrobnosti ustanoví zákon.

Podľa § 19 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, proti rozhodnutiu Banskobystrického samosprávneho kraja o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Miesto:   Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Lehota:  15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Spôsob: Písomne.

Rozhodnutie Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorým odmietol sprístupnenie požadovanej informácie, možno preskúmať v lehote dvoch mesiacov od jeho oznámenia (doručenia) na základe správnej žaloby v súdnom konaní v rozsahu a za podmienok stanovených § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.

Banskobystrický samosprávny kraj je povinný postupovať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní spôsobom a v lehotách výlučne v súlade s príslušnými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä v zmysle ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona o samosprávnych krajoch, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, atď. (pozri www.slov-lex.sk).

Informácia o postupe podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného podania týkajúceho sa činnosti Banskobystrického samosprávneho kraja – všeobecne – pozri Aké informácie môžem žiadať od Úradu BBSK.

Podávanie sťažností a podnetov – pozri Podávanie sťažností a podnetov.

Postup a lehoty podávania podaní o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja – pozri Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti.

A iné – pozri www.bbsk.sk.

Pre vyššie uvedené pozri najmä: www.bbsk.sk; www.slov-lex.sk a iné.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.