Negatívnym fenoménom dnešnej doby je nárast sociálno-patologických javov. Snaha zaradiť sa do spoločnosti, zvládať vysoké nároky kladené na jednotlivca, zlyhávanie rodiny, hľadanie nevhodných vzorov, neefektívne využívanie voľného času, rôzne závislosti a ďalšie množstvo rizikových faktorov, ktoré vedú  k zanedbávaniu detí, nerozvíjaniu ich potenciálu,  zlyhávaniu jednotlivcov a v konečnom dôsledku k nepriaznivému spoločenskému vývoju. Jednou z možností ako týmto problémom predchádzať  je prevencia.

Vidíte okolo seba deti, ktoré nemôžu zmysluplne tráviť voľný čas? Mladých ľudí, ktorí nemajú možnosť rozvíjať svoje talenty? Rodičov, ktorí potrebujú pomoc pri starostlivosti o deti? Vidíte okolo seba mladých ľudí, ktorí experimentujú pri hľadaní seba – samých v tejto komplikovanej dobe? Máte nápad ako pomôcť vytvárať zmysluplné aktivity, ktoré pomôžu predchádzať zlyhávaniu ľudí v tejto komplikovanej dobe.

Podeľte sa s nami.

Ak máte konkrétny nápad, napríklad vytvoriť krátky film na niektorú z tém (prevencia drogovej závislosti, alkoholizmus, záškoláctvo, vandalizmus, finančná gramotnosť, násilie na ženách, novodobé otrokárstvo, extrémizmus a pod.), zorganizovanie besied pre žiakov s pozvanými odborníkmi na školách na rôzne pálčivé témy, aktivity na zamedzenie nárastu záškoláctva, vedenie rodičov k zodpovednosti pri plnení školskej dochádzky detí, aktivity na predchádzanie vzniku závislostí, sexuálna výchova, finančná gramotnosť a pod.

Najlepšie zmysluplné nápady podporíme v rámci výzvy na podporu preventívnych aktivít na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 8.500 €

Jeden žiadateľ môže predložiť len 1 projekt.

 O podporu sa môže uchádzať:

 • právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine,
 • obec/mesto,
 • akreditovaný subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý nie je centrom pre deti a rodinu.

Oprávnení žiadatelia musia aktivity projektu realizovať  na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Oprávnení žiadatelia nemôžu opatrenia vykonávať za účelom dosiahnutia zisku.

Uzávierka predkladania projektov: 29. február 2020

Vyhodnotenie projektov: 20. marec 2020

Realizácia projektov: apríl 2020 – december 2020

Vyhodnotenie projektov: o podpore projektov bude rozhodovať hodnotiaca komisia menovaná predsedom BBSK

 Podporíme projekty, ktoré budú zamerané najmä na:

 • organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch  a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie,
 • organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských zručností, organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie vzniku sociálno-patologickým javom,
 • sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí.

  Ak ste sa rozhodli do programu zapojiť, je potrebné:

 • vyplniť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku,
 • priložiť prílohy (postačujúce sú kópie dokladov).

 Prílohy:

 • ak je žiadateľom akreditovaný subjekt, kópiu rozhodnutia o udelení akreditácie na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo potvrdenie o podaní žiadosti o udelenie akreditácie,
 • kópiu dokladu, ktorý preukazuje účel a ciele za akým bola právnická osoba založená, napr. stanovy, štatút, zakladacia listina a pod. 
 • kópie dokladov, ktorými preukazuje, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a verejné zdravotné poistenie (nie staršie ako 3 mesiace),
 • výročnú správu o činnosti a o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok, ak vykonával opatrenia, a ak bol povinný výročnú správu vyhotoviť, pokiaľ je výročná správa zverejnená, jej predloženie v písomnej forme nie je potrebné,
 • čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze alebo likvidácii,
 • čestné prehlásenie o tom, že oprávnený žiadateľ a jeho štatutárny zástupca sú bezúhonní,
 • potvrdenie o vedení účtu organizácie – zmluva o zriadení účtu (napr. pokiaľ je účet vedený vo formáte IBAN, resp. fotokópia výpisu z účtu),
 • menovací dekrét štatutárneho zástupcu

Poznámky:

Projekt je potrebné predložiť elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu silvia.lorencova@bbsk.sk najneskôr v deň uzávierky, t. j.  do 29.2.2020 do 24:00 hod.  a zároveň zaslaním poštou alebo osobným doručením podpísaného originálu žiadosti  aj s povinnými prílohami na adresu:  Úrad BBSK, Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica s uvedením poznámky „Žiadosť o finančný príspevok na výkon opatrení SPODaSK“ do 28.2.2019 (rozhodujúca je pečiatka pošty).

Bližšie informácie o programe Vám poskytne:

Silvia Lorencová

tel.: 048 4325 596

e-mail: silvia.lorencova@bbsk.sk

Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predkladanie projektov (234 kB)


Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (511 kB)

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (57 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.