Ďalšie informácie

1. Pri zmene osoby odborného zástupcu predkladá držiteľ povolenia:

 • výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako 3 mesiace - platí len pre cudzincov
 • doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu
 • doklad o dôveryhodnosti odborného zástupcu
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia
 • licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu
 • čestné vyhlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom v žiadnej lekárni
 • príloha pre získanie výpisu z registra trestov pre žiadateľa - neplatí pre cudzinca:
  • číslo občianskeho preukazu
  • dátum narodenia
  • rodné číslo
  • miesto narodenia
  • okres narodenia
  • štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • trvalé bydlisko

2. Pri zmene miesta výkonu činnosti predkladá držiteľ povolenia nasledovné doklady:

 • výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako 3 mesiace - platí len pre cudzincov
 • doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo o vlastníctve priestorov, v ktorých bude umiestnená prevádzkareň
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu zariadenia
 • príloha pre získanie výpisu z registra trestov pre žiadateľa - neplatí pre cudzinca:
  • číslo občianskeho preukazu
  • dátum narodenia
  • rodné číslo
  • miesto narodenia
  • okres narodenia
  • štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • trvalé bydlisko

3. Pri zmene - nový druh alebo rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (pobočka verejnej lekárne:

 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti,
 • doklad o nájomnom vzťahu alebo vlastníctve priestorov, v ktorých bude žiadateľ vykonávať činnosť,
 • súhlasný posudok príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) podľa osobitného predpisu,8)
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa, alebo jeho odborného zástupcu ak bol ustanovený - diplom
 • licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, resp. ak je ustanovený odborný zástupca – licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu,
 • údaje žiadateľa o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;4a) ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
 • živnostenský list FO,
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak bol ustanovený, okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom žiadateľa o povolenie alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o povolenie,
 • potvrdenie o zápise do registra farmaceutov,
 • príloha pre získanie výpisu z registra trestov pre žiadateľa - neplatí pre cudzinca:
  • číslo občianskeho preukazu
  • dátum narodenia
  • rodné číslo
  • miesto narodenia
  • okres narodenia
  • štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • trvalé bydlisko

1. Pri zmene osoby odborného zástupcu predkladá držiteľ povolenia:

 • výpis z registra trestov štatutárneho orgánu a odborného zástupcu nie starší ako 3 mesiace - platí  len pre cudzincov
 • doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu
 • doklad o dôveryhodnosti odborného zástupcu
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia
 • licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu
 • čestné vyhlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom v žiadnej lekárni
 • príloha pre získanie výpisu z registra trestov pre štatutárny orgán a odborného zástupcu - neplatí pre cudzinca:
  • číslo občianskeho preukazu                      
  • dátum narodenia
  • rodné číslo
  • miesto narodenia okres narodenia
  • štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • trvalé bydlisko

2. Pri zmene miesta výkonu činnosti predkladá držiteľ povolenia nasledovné doklady:

 • výpis z registra trestov štatutárneho orgánu nie starší ako 3 mesiace - platí len pre cudzinca
 • doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo o vlastníctve priestorov, v ktorých bude umiestnená prevádzkareň
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu zariadenia
 • príloha pre získanie výpisu z registra trestov pre štatutárny orgán a odborného zástupcu - neplatí pre cudzinca:
  • číslo občianskeho preukazu                    
  • dátum narodenia
  • rodné číslo
  • miesto narodenia
  • okres narodenia
  • štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • trvalé bydlisko

3. Pri zmene nový druh alebo rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami :

 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti,
 • doklad o nájomnom vzťahu alebo vlastníctve priestorov, v ktorých bude žiadateľ vykonávať činnosť,
 • súhlasný posudok príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) podľa osobitného predpisu,8),
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa, alebo jeho odborného zástupcu ak bol ustanovený - diplom
 • licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, resp. ak je ustanovený odborný zástupca – licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu,
 • údaje žiadateľa o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;4a) ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak bol ustanovený, okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom žiadateľa o povolenie alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o povolenie,
 • potvrdenie o zápise do registra farmaceutov
 • príloha pre získanie výpisu z registra trestov pre štatutárny orgán a odborného zástupcu - neplatí pre cudzinca:
  • číslo občianskeho preukazu                    
  • dátum narodenia
  • rodné číslo
  • miesto narodenia
  • okres narodenia
  • štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • trvalé bydlisko

ÚDAJE K PLATBE po podpísaní rozhodnutia:

Číslo účtu v tvare IBAN: SK3281800000007000300064

Variabilný symbol: číslo rozhodnutia, ktoré bude vydané

Špecifický symbol: 09

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. sú nasledovné:

Právnická osoba:

 • elektronická forma podania - 25 €
 • papierová forma podania - 50 €

Fyzická osoba:

 • elektronická forma podania - 25 €
 • papierová forma podania - 50 €

Podrobnosti o elektronickej komunikácii a technických predpokladoch bezproblémovej komunikácie nájdete na týchto stránkach.

Zabudli ste vo vašom podaní uviesť ďalšie informácie? Alebo si prajete vaše odoslané podanie stornovať? Využite možnosť poslať doplnenie či storno podania kliknutím na tento odkaz.

Vaše postrehy a pripomienky k používaniu elektronických služieb nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.